วีระ โรจน์พจนรัตน์

วีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย[1]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ [2] ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม [3]

วีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าสนธยา คุณปลื้ม
ถัดไปอิทธิพล คุณปลื้ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มีนาคม พ.ศ. 2495 (72 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ

แก้

วีระ โรจน์พจนรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2495 เป็นบุตรของนายบ้วนเคง แซ่โตว กับนางอุ้ยเอ็ง แซ่ผู้ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศ ชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มัธยมปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การทำงาน

แก้

วีระ โรจน์พจนรัตน์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 3 ประจำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร เมื่อปี 2521 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณปฏิสังขรณ์ (สถาปนิก8) ปี 2535 เป็นเลขานุการกรมศิลปากร ในปี 2536 ถึงปี 2542 เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร ในปี 2542 ถึงปี 2546 เป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2546 ถึง 2549

[4] ในปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2549 ในปี 2549 นายวีระ ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม[5] โดยการสนับสนุนของคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ[6] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ จนกระทั่งในเดิอนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.2555 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ[7][8] เมื่อสิงหาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2562 เขาได้รับแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[9]

การปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เป็นกรรมการสภาการศึกษา ในปีพ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2553 กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีพ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2553 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีพ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2552 และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีพ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2559

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องศ์การมหาชน) - ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องศ์การมหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยพะเยา - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา - ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ - ประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าแผ่นดิน” สำนักนายกรัฐมนตรี - กรรมการทีปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานผลิตสื่อเผยแพร่สารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและ สถาบันพระมหากษัตริย์ (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/031/1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/3.PDF
 4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-09-12.
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
 6. “วีระ โรจน์พจนรัตน์” นั่งเก้าอี้ปลัด วธ. “ไขศรี” การันตีดีจริง[ลิงก์เสีย]
 7. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ[ลิงก์เสีย]
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๕, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๖๘, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗
ก่อนหน้า วีระ โรจน์พจนรัตน์ ถัดไป
สนธยา คุณปลื้ม    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
  อิทธิพล คุณปลื้ม