รางวัลครุฑทองคำ

รางวัลครุฑทองคำ หรือรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น เป็นรางวัลที่สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ผู้บริหารราชการพลเรือน จำนวน 9 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและระบบราชการ โดยเริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2529


ประเภทที่พิจารณา แก้

การพิจารณารางวัลครุฑทองคำ (หลังปี พ.ศ. 2530) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

คุณสมบัติ แก้

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น คือ เป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไม่ต่ำกว่าระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระทรวงกลาโหมและข้าราชการการเมือง) โดยจะต้องดำรงตำแหน่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี[1]

หลักเกณฑ์การพิจารณา แก้

 • การปฏิบัติงาน หมายถึง ความประพฤติและการปฏิบัติที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการทั่วไป
  • ความมีคุณธรรม
  • หลักการ
  • มนุษย์สัมพันธ์
  • บุคลิกภาพ
  • การอุทิศตนให้กับงาน
 • ผลงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทางราชการ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  • ความชัดเจน
  • ความเชื่อถือ
  • การสร้างสรรค์
  • ความมีประสิทธิภาพ
 • การนำค่านิยมสร้างสรรค์ไปเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงาน ประกอบด้วย
  • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
  • โปร่งใส
  • ไม่เลือกปฏิบัติ
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


รายนามผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ แก้

รายนามผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ (ชื่อตำแหน่งคือ ตำแหน่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว)

พ.ศ. 2529 แก้

พ.ศ. 2530 แก้

พ.ศ. 2532 แก้

พ.ศ. 2534 แก้

พ.ศ. 2536 แก้

พ.ศ. 2538 แก้

พ.ศ. 2540 แก้

พ.ศ. 2542 แก้

พ.ศ. 2545 แก้

พ.ศ. 2548 แก้

พ.ศ. 2550 แก้

[2]

พ.ศ. 2553 แก้

[3]

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-12-02. สืบค้นเมื่อ 2010-02-16.
 2. "ประกาศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 - 2551" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-12-07. สืบค้นเมื่อ 2010-12-24.
 3. ประกาศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 - 2554[ลิงก์เสีย]