สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ในชื่อ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา"[3] มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานสากล

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สถาบันวิทยาการประกอบการ
แห่งอโยธยา
ไฟล์:LOGO-IESA-.png
ชื่อย่อสวปอ. / IESA
คติพจน์บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
16 มกราคม พ.ศ. 2550 (16 ปี)[1]
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (3 ปี)[2]
นายกสภาฯศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
อธิการบดีเภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
ที่ตั้ง
สี   น้ำเงิน แดง]
เว็บไซต์[http://www.iesa.ac.th/

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี 2 คณะ คือ

คณะบริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล


คณะสาธารณสุขศาสตร์

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง
  • หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 240 ชั่วโมง

อ้างอิงแก้ไข

www.iesa.ac.th