อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์[2]

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สมหมาย ภาษี
ถัดไป อุตตม สาวนายน
ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 17 กรกฎาคม 2560[1]
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496 (67 ปี)
คู่สมรส นีรา ตันติวรวงศ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นเดียวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร โดยเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ (มหาชน)เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงไทย และเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมธนาคารอาเซียน และประธานสมาคมธนาคารไทย และเคยเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์

ในเดือนสิงหาคม 2558 อภิศักดิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[3] แทนนายสมหมาย ภาษี เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คนสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คนเดียวในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร[4]

นายอภิศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหลายคณะในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาทิ ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ราชพัสดุ [5] รองประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน[6] ประธานกรรมการในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม[7] ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ[8]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ[9] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ[10] กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [11] และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เขาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา[12] และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล​ จำกัด (มหาชน)​

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/075/1.PDF
 2. อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ตัวเต็ง"ขุนคลัง"คนใหม่
 3. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/A/010/173.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/028/T_0001.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/029/T_0001.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/025/T_0001.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/24.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/027/1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0079.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/3.PDF
 13. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘ [ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ]
ก่อนหน้า อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ถัดไป
สมหมาย ภาษี    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.61)
(19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562)
  อุตตม สาวนายน