อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์[2] ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท​พีทีที โกลบอล เคมิคอล ​เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา [3]ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 และคนแรกในรัชกาลที่ 10

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าสมหมาย ภาษี
ถัดไปอุตตม สาวนายน
ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 17 กรกฎาคม 2560[1]
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 สิงหาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนีรา ตันติวรวงศ์

ประวัติ แก้

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นเดียวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา

การทำงาน แก้

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร โดยเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ (มหาชน)เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงไทย และเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมธนาคารอาเซียน และประธานสมาคมธนาคารไทย และเคยเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์

ในเดือนสิงหาคม 2558 อภิศักดิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[4] แทนนายสมหมาย ภาษี เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คนสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คนแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร[5]ก่อนที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่ง

นายอภิศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหลายคณะในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาทิ ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ราชพัสดุ [6] รองประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน[7] ประธานกรรมการในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม[8] ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ[9]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ[10] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ[11] กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [12] และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เขาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา[13] และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล​ จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-08-08. สืบค้นเมื่อ 2017-07-18.
 2. "นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์". www.scb.co.th.
 3. อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ตัวเต็ง"ขุนคลัง"คนใหม่[ลิงก์เสีย]
 4. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 5. ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 6. ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
 7. รองประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 8. ประธานกรรมการในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
 9. ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 10. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
 11. กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 12. กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
 13. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๑๑, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๐, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ก่อนหน้า อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ถัดไป
สมหมาย ภาษี    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.61)
(19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562)
  อุตตม สาวนายน