ธนาคารนครหลวงไทย

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (Siam City Bank Public Company Limited (SCIB) ) เป็นอดีตธนาคารไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ในชื่อ "ธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย"[1] โดยคณะบุคคลของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทย มีตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เป็นรูป “พระมหามงกุฎ” ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "ธนาคารนครหลวงไทย" และใช้ชื่อนี้ต่อมาจนควบรวมกับธนาคารธนชาตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้ง24 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
เลิกกิจการ1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (70 ปี)
สาเหตุรวมกิจการเข้ากับธนาคารธนชาต
สำนักงานใหญ่เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์www.scib.co.th

ธนาคารนครหลวงไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทย กระทั่งวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงมีผลให้ธนาคารนครหลวงไทย พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ[2]

การควบรวมกิจการธนาคารศรีนครแก้ไข

ภายหลังการควบรวมกับธนาคารศรีนครในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545[3] ธนาคารได้นำหุ้นกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 21,128 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 410,132 ล้านบาท สินเชื่อจำนวน 255,693 ล้านบาท เงินฝากจำนวน 340,039 ล้านบาท มีจำนวนพนักงาน 6,956 คน และสาขา 405 สาขาทั่วประเทศ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 47.58 % ส่วนที่เหลืออีก 52.42 % เป็น Free Float ในตลาด หุ้นของธนาคารมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 32,115 ล้านบาท

การขายกิจการแก้ไข

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้ขายหุ้นธนาคารที่ถืออยู่ ทั้งหมดให้กับ ธนาคารธนชาต จำนวน 1,005.33 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว และต่อมาธนาคารธนชาตได้เข้าซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติม อีกจำนวน 1,106.35 ล้านหุ้น ทำให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วน การถือหุ้นในธนาคารทั้งสิ้น 2,111.68 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ธนาคารได้ถอนหุ้นสามัญ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 21,128 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 404,182 ล้านบาท สินเชื่อจำนวน 272,205 ล้านบาท เงินฝากจำนวน 270,640 ล้านบาท มีจำนวนพนักงาน 6,809 คน และสาขา 422 สาขาทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2554 ธนาคารนครหลวงไทย ได้ควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารธนชาต (ปัจจุบันเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554[4][5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
  2. ประกาศนายทะเบียน ที่ 2/2548 เรื่อง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารนครหลวงไทยสิ้นสภาพ
  3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ให้ความเห็นชอบโครงการโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-21. สืบค้นเมื่อ 2011-09-13.
  5. "TBANK ควบ SCIB "เราจะโต"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-05. สืบค้นเมื่อ 2011-09-14.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า ธนาคารนครหลวงไทย ถัดไป
ธนาคารศรีนคร   ธนาคารนครหลวงไทย
(24 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554)
  ธนาคารธนชาต