หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)

พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) เดิมชื่อ หม่อมราชวงศ์ภิรมย์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ เป็นบุตรของหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ (ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์) กับหม่อมเฉื่อย ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม จารุจินดา)

พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
(หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2513
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขาธิการพระราชวัง
ดำรงตำแหน่ง
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2509
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ก่อนหน้า พระยาชาติเดชอุดม (หม่อมราชวงศ์โป๊ะ มาลากุล)
ถัดไป ศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ดำรงตำแหน่ง
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2513
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถัดไป พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2444
เสียชีวิต 27 ตุลาคม พ.ศ. 2513

หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2444 ณ วังกรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ ตำบลแพร่งภูธร (สำราญราษฎร์) จังหวัดพระนคร

เมื่ออายุ 10 ปี บิดาได้นำขึ้นเฝ้าถวายตัวแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ทรงโปรดเกล้าฯให้หม่อมราชวงศ์ภิรมย์เฉลิมลาภเข้าศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง

เมื่ออายุราว 13-14 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรดให้เข้าไปเฝ้าฯ ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นมหาดเล็กรับใช้ [1] รุ่นแรก คนที่ 5 รับราชการสนองพระเดชพระคุณ และโปรดเกล้าฯ ให้ตัดคำว่า "ภิรมย์" นำหน้าชื่อออก ด้วยทรงพระราชดำริว่าชื่อยาวเกินไป แต่นั้นมาจึงมีชื่อว่า หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ [2]

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ ไปศึกษาเล่าเรียน ณ ประเทศอังกฤษ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

พ.ศ. 2467 ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปริญญาตรี บี.เอ. เกียรตินิยมทางรัฐศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้มอบปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เอ็ม.เอ.) ให้อีกวาระหนึ่ง

การรับราชการแก้ไข

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ ได้กลับมารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ในกระทรวงมหาดไทย อาทิ

พ.ศ. 2472 ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดภูเก็ต

พ.ศ. 2474 ดำรงตำแหน่ง มหาดไทยมณฑลภูเก็ต

พ.ศ. 2476 ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรมการเมือง

พ.ศ. 2477 ดำรงตำแหน่ง ข้าหลวงตรวจการกรมมหาดไทย

พ.ศ. 2480 ดำรงตำแหน่ง ข้าหลวงประจำจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. 2480 ดำรงตำแหน่ง ข้าหลวงประจำจังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2482 ดำรงตำแหน่ง ข้าหลวงประจำจังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2484 ดำรงตำแหน่ง ข้าหลวงประจำจังหวัดพระตะบอง

พ.ศ. 2486 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าที่ปรึกษาประจำกองข้าหลวงใหญ่ 4 รัฐมาลัย

พ.ศ. 2489 ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมมหาดไทย

พ.ศ. 2489 ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

พ.ศ. 2490 โอนไปรับราชการทางสำนักพระราชวัง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง

พ.ศ. 2491 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกตำแหน่งหนึ่ง

พ.ศ. 2509 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี


รับพระราชทานบรรดาศักดิ์แก้ไข

หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หม่อมราชนิกุล เป็นหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 [3]

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

ในปีพ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์กับหม่อมราชวงศ์ทิพยวดี ชยางกูร ธิดา หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร และ หม่อมเนื่อง ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ณ นคร) มีธิดา 2 คน

 1. หม่อมหลวงถวัลย์วดี ทวีวงศ์ สมรสกับนายพูนผล เตวิทย์ มีบุตร ธิดา 2 คน คือ นางนันทนี เตวิทย์ และนายณพาวุธ เตวิทย์
 2. หม่อมหลวงนราวดี ทวีวงศ์ (ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน) สมรสกับนายสันชัย ชัยเฉนียน มี ธิดา 2 คน คือ นางจุฑาพร เตชะไพบูลย์ และ นางสาวหนึ่งนุช ชัยเฉนียน

ภายหลังจากที่หม่อมราชวงศ์ทิพยวดี ถึงแก่กรรมแล้ว ได้สมรสกับ หม่อมราชวงศ์พรพรรณ ชยางกูร (ท่านผู้หญิงพรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์) ธิดา หม่อมเจ้าสฤษดิเดช และ หม่อมเนื่อง ชยางกูร ณ อยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2491


ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2513 สิริรวมอายุได้ 69 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับการศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานหลายครั้ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/297.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/301.PDF
 3. ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/2886.PDF เล่ม ๔๖ หน้า ๒๘๙๕ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๗๒
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/1900.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/1930.PDF
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๖, ตอน ๑๑๕, ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐, ตอน ๑๒๒, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๑๙
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๘๒, ตอน ๖๕, ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, ฉบับพิเศษ หน้า ๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๕, ตอน ๒๕, ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๘๘๘

ดูเพิ่มแก้ไข