พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)

อำมาตย์เอก พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม

อำมาตย์เอก
พระมนูภาณวิมลศาสตร์
(ชม จามรมาน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
ก่อนหน้า พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
ถัดไป เลียง ไชยกาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ก่อนหน้า จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ถัดไป หลวงวิจิตรวาทการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต พ.ศ. 2522
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พระมนูภาณวิมลศาสตร์ เคยรับราชการเป็น อธิบดีผู้พิพากษา ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม[1] และเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพ.ศ. 2490[2]

พระมนูภาณวิมลศาสตร์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อพ.ศ. 2491 ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม และพ้นจากตำแหน่งไปหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้ง ในรัฐบาลนายจอมพล แปลก พิบูลสงคราม[4] ในพ.ศ. 2493 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[5] และพ้นจากตำแหน่งหลังจอมพล แปลก พิบูลสงครามทำรัฐประหารตนเอง[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓/ตอนที่ ๒๔/หน้า ๒๒๑/๒๓ เมษายน ๒๔๘๙ — [เชิงอรรถของ วิกิซอร์ซ].
  2. วุฒิสภา ชุดที่ ๒ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)
  3. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พระมนูภาณวิมลศาสตร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเลียง ไชยกาล เป็นรัฐนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)
  6. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 22 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์