คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ชื่อย่อ: กนพ.) คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 [1] เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน

อำนาจหน้าที่แก้ไข

อำนาจหน้าที่ของ กนพ. มีดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนร่างแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการและแผนปฏิบัติการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. กำหนดแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ตลอดจนให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการหรือแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
 5. เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วบงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
 6. ออกระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามคำสั่งนี้
 7. เสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้มีกฎระเบียบ หรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 8. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

คณะกรรมการ กนพ.แก้ไข

คณะกรรมการ กนพ. ที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โดยในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

 1. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมาย ประธานกรรมการ
 2. พัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
 3. ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
 4. บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
 5. เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
 6. ชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
 7. นันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
 8. นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 9. จรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
 10. ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
 11. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
 12. นายกองเอก ดร.ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
 13. ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
 14. เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
 15. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
 16. กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กรรมการ
 17. เจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
 18. ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
 19. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
 20. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ต่อมาในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 109/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 อีก 2 คนคือ

 1. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) กรรมการ
 2. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) กรรมการ [2]

อ้างอิงแก้ไข