คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ชื่อย่อ: กนพ.) คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 [1] เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน

อำนาจหน้าที่แก้ไข

อำนาจหน้าที่ของ กนพ. มีดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนร่างแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการและแผนปฏิบัติการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. กำหนดแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  3. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ตลอดจนให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการหรือแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
  5. เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วบงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
  6. ออกระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามคำสั่งนี้
  7. เสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้มีกฎระเบียบ หรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  8. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

คณะกรรมการแก้ไข

คำสั่ง 19 มิถุนายน 2557 ประยุทธ์ จันทร์โอชา พัชราภรณ์ อินทรียงค์ สมชัย สัจจพงษ์ บุษยา มาทแล็ง เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ชาติชาย ทิพย์สุนาวี นันทวัลย์ ศกุนตนาค ฉัตรชัย พรหมเลิศ จรินทร์ จักกะพาก

พสุ โลหารชุน วัลลภ รักเสนาะ ดิสทัต โหตระกิตย์ ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เดชาภิวัฒน์ สงขลา จักรทิพย์ ชัยจินดา กลินท์ สารสิน เจน นำชัยศิริ ปรีดี ดาวฉาย ปรเมธี วิมลศิริ เศรษฐกิจแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2557

แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม อีก 2 คน ประจิน จั่นตอง ฉัตรชัย สาริกัลยะ

อ้างอิงแก้ไข