นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร (อ่านว่า นอ-ระ-นิด) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า[1] นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน) และศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการกฤษฎีกา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ ภายหลังได้รับเลือกจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถานอีกด้วย

นรนิติ เศรษฐบุตร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
1 มิถุนายน พ.ศ. 2534 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
ก่อนหน้า ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
ถัดไป ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ดำรงตำแหน่ง
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541
ก่อนหน้า ศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)
ถัดไป รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วุฒิบัตรด้านโซเวียตศึกษา จากมหาวิทยาลัย Fribourg สวิตเซอร์แลนด์, ปริญญาโทด้านการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัสเซียศึกษา จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เคยเป็นคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2521-2522 เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2532 - ?) ดำแหน่งทางวิชาการสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือ รองศาสตราจารย์ ภายหลัง (พ.ศ. 2554) ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2] เคยดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) และเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา[3]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


ก่อนหน้า นรนิติ เศรษฐบุตร ถัดไป
ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยที่ 1

(1 มิถุนายน พ.ศ. 2534 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537)
  ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยที่ 2

(19 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541)
  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร