นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร (อ่านว่า นอ-ระ-นิด) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า[1] นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน) และศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการกฤษฎีกา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ ภายหลังได้รับเลือกจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถานอีกด้วย

นรนิติ เศรษฐบุตร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2534 – 14 กรกฎาคม 2537
ก่อนหน้าศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
ถัดไปศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ดำรงตำแหน่ง
19 กรกฎาคม 2538 – 19 สิงหาคม 2541
ก่อนหน้าศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)
ถัดไปรศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 (82 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ

แก้

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2484 จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วุฒิบัตรด้านโซเวียตศึกษา จากมหาวิทยาลัย Fribourg สวิตเซอร์แลนด์, ปริญญาโทด้านการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัสเซียศึกษา จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เคยเป็นคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2521-2522 เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2532 - ?) ดำแหน่งทางวิชาการสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือ รองศาสตราจารย์ ภายหลัง (พ.ศ. 2554) ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2] เคยดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) และเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา[3]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (นายไชยวัฒน์ บุนนาค นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ นายนรนิติ เศรษฐบุตร)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๙, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๗, ๗ มกราคม ๒๕๕๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๒, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๖, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้


ก่อนหน้า นรนิติ เศรษฐบุตร ถัดไป
ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยที่ 1

(1 มิถุนายน พ.ศ. 2534 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537)
  ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยที่ 2

(19 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541)
  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร