เจน นำชัยศิริ

เจน นำชัยศิริ เป็น สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557

เจน นำชัยศิริ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
18 เมษายน พ.ศ. 2559 – 8 เมษายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2499

ประวัติแก้ไข

เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ Standford University, Calif, สหรัฐอเมริกา[1]

การทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. 2527-2540 กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2541-2551 นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์
 • พ.ศ. 2542-2550 รองประธานสหพันธ์สิ่งทอแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2550-2551 ประธานสหพันธ์สิ่งทอแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549-2551 ประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • พ.ศ. 2541-2551 กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2545-2547 ประธานคณะกรรมการพลังงาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2546-2551 คณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2546-2553 รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก[2]
 • พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งกรรมการหลายคณะ อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[3] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก[4] (องค์การมหาชน)[5]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา[6]กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ[7]ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว[8]และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[9] ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งให้เป็น กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2557 กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557

ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขาได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นสมัยที่สองภายหลังดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ต่อมา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข