สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง29 ธันวาคม พ.ศ. 2530
สำนักงานใหญ่ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
เว็บไซต์http://www.fti.or.th

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จากเดิมคือ "สมาคมอุตสาหกรรมไทย" ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สภาอุตสาหกรรมฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

อำนาจหน้าที่แก้ไข

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้

 1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดำเนินการกับรัฐ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
 3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
 6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
 7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
 8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 9. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ยังร่วมให้คำปรึกษา และเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. และคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ

สมาชิกแก้ไข

สภาอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทคือ

 1. ประเภทสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นนิติบุคคล และประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งรวมทั้งสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
 2. ประเภทสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้า

สมาชิกและได้รับการจัดแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแกน เชื่อมโยงกลไกความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการด้วยกันเอง รวมไปถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดนโยบายและบริหารงาน คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย 2 ใน 3 มาจากการเลือกตั้ง และ 1 ใน 3 มาจากการแต่งตั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ

กลุ่มอุตสาหกรรมแก้ไข

ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมฯ มี กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 45 กลุ่ม เช่น กลุ่มรองเท้า กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มเซรามิก กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน เป็นต้น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแก้ไข

นอกจากนั้นได้มีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขึ้น ในส่วนภูมิภาค โดยในปัจจุบันมี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งสิ้น 74 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร ไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)

รายชื่อสถาบันภายใต้การดูแลแก้ไข

การปลดประธานสภาแก้ไข

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ลงมติเอกฉันท์ เลือก สันติ วิลาสศักดานนท์ กลับมาเป็นประธานสภาอุตสาหกกรมแทนนายพยุงศักดิ์ [1]อย่างไรก็ตามนายพยุงศักดิ์ได้ชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับและไม่สามารถกระทำได้[2]

หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557แก้ไข

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แต่งตั้ง นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี และ นาย เจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 และมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งให้ประธานสภาอุตสาหกรรมเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ[3] กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน[4] กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน[5]โดยนาย สุพันธุ์ มงคลสุธี เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 ต่อมา เมื่อมีการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาย เจน นำชัยศิริ จึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป[6]

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530