คำสำคัญ "นิติบุคคล" อาจหมายถึง

  • นิติบุคคลเอกชน - นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เช่น บรรดาองค์กรต่าง ๆ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่ง
  • นิติบุคคลมหาชน - นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เช่น หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล