สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่หลักในการจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง26 มีนาคม พ.ศ. 2546
ยุบเลิก24 กันยายน พ.ศ. 2562 (16 ปี)[1]
หน่วยงานสืบทอด
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
งบประมาณต่อปี20.3235 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • วิศักดิ์ วัฒนศัพท์, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงพลังงาน
เว็บไซต์http://www.efai.or.th

ประวัติ

แก้

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากวิกฤตการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานภายในประเทศ และเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนพลังงาน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2546[3]

ต่อมาในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้มีการจัดตั้ง สำนักงานกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ขึ้นมาแทนสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ที่ถูกยุบไป[4]

อ้างอิง

แก้