กระทรวงพลังงาน (ประเทศไทย)

กระทรวงพลังงาน (อังกฤษ: Ministry of Energy) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy
Seal of the Ministry of Energy of Thailand.svg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (20 ปี)
สำนักงานใหญ่ไทย
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี2,006.5346 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • กุลิศ สมบัติศิริ[2], ปลัดกระทรวง
  • สมบูรณ์ หน่อแก้ว[3], รองปลัดกระทรวง
  • เปรมฤทัย วินัยแพทย์, รองปลัดกระทรวง
  • วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู, รองปลัดกระทรวง
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์ENERGY.go.th

ประวัติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: พลังงานในประเทศไทย

พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกรม สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านพลังงานของประเทศ แต่เนื่องจากหน่วยงานด้านพลังงานต่างกระจายออกไปสังกัดในกระทรวงที่ต่างกัน ทำให้มีปัญหาในเรื่องการประสานงาน รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงมีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จัดตั้ง “ทบวงพลังงาน” และต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับการบริหารราชการแต่ละกระทรวง ทบวง รวม 5 ท่าน ได้มีมติให้ยกระดับส่วนราชการ “ทบวงพลังงาน” เป็น “กระทรวงพลังงาน”

กระทั่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือเป็นการก่อตั้งกระทรวงพลังงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

รายนาม วาระ
เชิดพงษ์ สิริวิชช์ 21 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2549
พรชัย รุจิประภา 1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2553
ณอคุณ สิทธิพงศ์ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2556
สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 1 ตุลาคม 2556-26 มิถุนายน 2557
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 27 มิถุนายน 2557-24 พฤษภาคม 2558
คุรุจิต นาครทรรพ 9 มิถุนายน 2558-30 กันยายน 2558
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2560
ธรรมยศ ศรีช่วย 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
กุลิศ สมบัติศิริ 1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน

ที่ตั้งแก้ไข

กระทรวงพลังงาน เดิมตั้งอยู่ที่บ้านพิบูลธรรม เลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน ได้ย้ายมาตั้งที่อาคารศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต คงเหลือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ยังอยู่ที่บ้านพิบูลธรรมเช่นเดิม

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

โลกุตระ สื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้ในการทำให้หลุดพ้น นอกจากนี้สัญลักษณ์นี้ ยังอาจดูได้ประหนึ่งคล้าย "เปลวไฟ" ที่กำลังลุกโชติช่วง ให้ความสว่างไสว สะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

ส่วนราชการแก้ไข

กระทรวงพลังงานมีหน่วยงานระดับกรมในสังกัด 6 หน่วยงาน ดังนี้

รัฐวิสาหกิจแก้ไข

หน่วยงานที่กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข