อักษรา เกิดผล

พลเอก อักษรา เกิดผล (2 มกราคม 2498-) นักการเมืองและอดีตทหารบกชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตราชองครักษ์พิเศษ [1] ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[2] ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[3]อดีตหัวหน้าส่วนยุทธการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[4] อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตรองเสนาธิการทหารบก อดีตผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ และอดีตเจ้ากรมยุทธการทหารบก ในเหตุการณ์ นปช. ปะทะกับกลุ่มพันธมิตรฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 เขาเป็นกรรมการในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

อักษรา เกิดผล
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
ดำรงตำแหน่ง
2557–2558
ก่อนหน้า พลเอก จิรเดช โมกขะสมิต
ถัดไป พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557
ราชองครักษ์พิเศษ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน 2558
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2498 (67 ปี)
บิดา พลเอก สายหยุด เกิดผล
คู่สมรส พลตรี หญิง สุชาดา เกิดผล
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้ กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

อักษรา หรือ บิ๊กโบ้ (ตท.14 จปร.25) เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2498 เป็นบุตรชายของพลเอก สายหยุด เกิดผล อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สมรสกับ พลตรีหญิง สุชาดา เกิดผล

การศึกษาแก้ไข

อักษราจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 14 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่น 25

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. อดีตราชองครักษ์พิเศษ
  2. ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  4. ศอฉ.ไม่ประกาศเคอร์ฟิวสลายม็อบแดง
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๓, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๒, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๐
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๖
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓