กัมปนาท รุดดิษฐ์

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ (ชื่อเดิม: ลมโชย[1]) หรือ บิ๊กโชย กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[2]องคมนตรี [3] ราชองครักษ์พิเศษ[4]อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[5] อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[7]นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์[8]
[9]เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[10] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[11]อดีต รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[12]ได้รับ พระราชทานยศ พลเอกในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

พลเอก
กัมปนาท รุดดิษฐ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.3
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม 2559
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557 – 21 ธันวาคม 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (65 ปี)
คู่สมรส ผศ. วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด Royal Thai Army Flag.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2523 - 2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าเป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[13]

ประวัติแก้ไข

เป็นบุตรของนายบุญช่วย กับ นางบุญล้อม รุดดิษฐ์ มีพี่น้อง 6 คน คือ

 • นางสาวครวญคำนึง รุดดิษฐ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ
 • นางชวาลา ปริยพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พลอากาศตรี เชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • นางสาวอมรรัตน์ รุดดิษฐ์ ถึงแก่กรรม

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาแก้ไข

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 รุ่นเดียวกับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท อดีตผู้บัญชาการทหารบก , พลเอก ธวัช สุกปลั่ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และพลโท ภัทรพล รักษนคร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

การรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2551 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี[14]
 • พ.ศ. 2552 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15[15]
 • พ.ศ. 2552 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์[16]
 • พ.ศ. 2554 รองแม่ทัพภาคที่ 1[17]
 • พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
 • พ.ศ. 2557 แม่ทัพภาคที่ 1[18]
 • พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก[19]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. “ป๋าเปรม” แซว! “บิ๊กป้อม” นิ้วล็อกไปต่อยใครมา? เจ้าตัวตอบ “ต่อยตัวเอง”
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 3. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ราชกืจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๓๐๕ ง พิเศษ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/D/123/2.PDF
 7. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน[ลิงก์เสีย] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/004/21.PDF
 10. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 12. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-09-13. สืบค้นเมื่อ 2016-12-06.
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๕ ตอน พิเศษ ๑๖๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๙๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๑๕๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๑, ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๔, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๘, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑๓, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ , เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข หน้า ๑, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒