ลือชัย รุดดิษฐ์

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นทหารเรือและนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือและสมาชิกวุฒิสภาไทย[4][5] อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[6]เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019(ศอฉ.) โควิด-19 ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย[ต้องการอ้างอิง] กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[7] ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค[8]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[9]กรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ลือชัย รุดดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ผู้บัญชาการทหารเรือ[1]
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า นริส ประทุมสุวรรณ
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า นริส ประทุมสุวรรณ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[2]
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)[3]
คู่สมรส น.ท.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์

ประวัติแก้ไข

พลเรือเอกลือชัย เป็นบุตรของนายบุญช่วย กับ นางบุญล้อม รุดดิษฐ์ มีพี่น้อง 6 คน โดยมีพี่ชายคือ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75[3]

พลเรือเอกลือชัย เคยดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เสนาธิการทหารเรือ[3] และประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[ต้องการอ้างอิง]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2562[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/191/1.PDF
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 นาวิกศาสตร์. ปีที่ 101 เล่มที่ 10. ตุลาคม พ.ศ. 2561. ISSN 0125-4324. หน้า 11
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 8. แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ
 9. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 10. ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/023/1.PDF