ลือชัย รุดดิษฐ์

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นทหารเรือและนักการเมืองชาวไทย อดีตผู้บัญชาการทหารเรือและสมาชิกวุฒิสภาไทย[4][5] อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[6]นายทหารราชองครักษ์[7]และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ[8]

ลือชัย รุดดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ถัดไป ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ[1]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า นริส ประทุมสุวรรณ
ถัดไป ชาติชาย ศรีวรขาน
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า นริส ประทุมสุวรรณ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[2]
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (61 ปี)[3]
คู่สมรส น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น ลือ
สังกัด กองทัพเรือไทย
ยศ RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก

ประวัติแก้ไข

พลเรือเอกลือชัย เป็นบุตรของนายบุญช่วย กับ นางบุญล้อม รุดดิษฐ์ มีพี่น้อง 6 คน โดยมีพี่ชายคือ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75[3]

พลเรือเอกลือชัย เคยดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เสนาธิการทหารเรือ[3] และประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[ต้องการอ้างอิง]

บทบาทอื่นแก้ไข

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม มาตรา​ 6​ พระราชกำหนดในสถานการณ์​ฉุกเฉิน​ พ.ศ.​ 2548​ ตามการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร​ในวันที่​ 26​ มีนาคม พ.ศ.​ 2563[9]

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายคนสุดท้าย[10]หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[11] กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[12] ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค[13] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[14]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2562[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/191/1.PDF
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 นาวิกศาสตร์. ปีที่ 101 เล่มที่ 10. ตุลาคม พ.ศ. 2561. ISSN 0125-4324. หน้า 11
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 158 ง หน้า 6 9 กรกฎาคม 2563
 8. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง หน้า 9 28 สิงหาคม 2563
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง หน้า 1 25 มีนาคม 2563
 10. ประกาศยุบ​ ศปมผ.
 11. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมั่นคงที่ 11/2563
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 13. แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ
 14. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 15. ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/023/1.PDF