เอก อังสนานนท์

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [1] อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[2] กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[3] , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] , อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[5]อดีตประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[6]อดีตราชองครักษ์พิเศษ [7] อดีตประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เอก อังสนานนท์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
ถัดไป จิรชัย มูลทองโร่ย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (64 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส พรรณี อังสนานนท์
รับใช้Emblem of Royal Thai Police.pngสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำการพ.ศ. 2520 - 2558
ชั้นยศThai police O9.png พลตำรวจเอก

ชีวิตและครอบครัวแก้ไข

เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนแรกในจำนวนพี่น้อง 6 คน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดนิมมานนรดี มัธยมต้นจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี และมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ , ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2519 , ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนบ.รบ. รุ่น 7 , เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา จบหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมรสกับ นางพรรณี อังสนานนท์

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การรับราชการตำรวจแก้ไข

 • พ.ศ. 2520 รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา
 • พ.ศ. 2524 รองสารวัตรแผนกวินัย กองกำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • พ.ศ. 2525 รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2528 รองสารวัตรแผนก 2 กองกำกับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • พ.ศ. 2530 สารวัตรแผนกวินัย กองกำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • พ.ศ. 2532 รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2534 ผู้กำกับการภาควิชากฎหมาย สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • พ.ศ. 2535 รองผู้บังคับการกองแผนงาน 2
 • พ.ศ. 2537 รองเลขานุการกรมตำรวจ
 • พ.ศ. 2539 ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2540 เลขานุการกรมตำรวจ
 • พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 • พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
 • พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • พ.ศ. 2544 รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2546 รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 • พ.ศ. 2547 นายตำรวจราชสำนักเวร
 • พ.ศ. 2548 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์)
 • พ.ศ. 2549 ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
 • พ.ศ. 2550 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2553 ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านกฎหมายและสอบสวน
 • พ.ศ. 2553 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแก้ไข

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเลือกพลตำรวจเอกเอกให้โอนย้ายจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนและดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คนใหม่แทน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ซึ่งลาออกจากราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 พลตำรวจเอกเอกได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/247/10.PDF
 3. https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/147/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/140/6.PDF
 6. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 177/2557
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 8. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม 132 ตอน 247 ง พิเศษ 9 ตุลาคม 2558
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2548