พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช (17 มกราคม พ.ศ. 2500) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เจ้ากรมพระธรรมนูญ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1]

พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มกราคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)

ประวัติแก้ไข

พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช เกิดเมื่อ 17 มกราคม พ.ศ. 2500 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร และจบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จบหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4 จาก กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 จาก วิทยาลัยการยุติธรรม[2]

การทำงานแก้ไข

รับราชการครั้งแรกในพ.ศ. 2525 ในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ สังกัดกองทัพเรือ พ.ศ. 2529 เป็นอัยการทหาร พ.ศ. 2534 เป็นตุลาการพระธรรมนูญ ในพ.ศ. 2556 เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด[3]

งานการเมืองแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
  2. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ, เล่ม ๑๓๐, ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖.
  4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑๔ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐