ภาณุ อุทัยรัตน์

ภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[1]อดีตเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง)[2] อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย[3]อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคง(เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน10 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย[4] และเป็นเลขาธิการคนแรกของ ศอ.บต. ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

ภาณุ อุทัยรัตน์
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดำรงตำแหน่ง
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า พระนาย สุวรรณรัฐ
ถัดไป พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
ถัดไป ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (65 ปี)
จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ภาณุ อุทัยรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรของนายห้อม กับนางสรรเสริญ อุทัยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน วันที่ 29 กันยายน ปี พ.ศ. 2559

การทำงานแก้ไข

ภาณุ อุทัยรัตน์ เริ่มรับราชการเป็นปลัดอำเภอ ประจำอำเภอระแงะ อำเภอแว้ง เป็นจ่าจังหวัดนราธิวาส เป็นปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอเจาะไอร้อง เป็นนายอำเภอศรีสาคร และเป็นนายอำเภอเมืองสงขลา ต่อมาจึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (ระดับ 10)[6] และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาด[7]ประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา[8]

การทำงานใน ศอ.บต.แก้ไข

กระทั่งในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการ ศอ.บต. ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้ง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ ได้ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ศอ.บต. คนแรก ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 หลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เขาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมาวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เขาถูกปลดจากตำแหน่งเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 มีมติ แต่งตั้ง นาย พรชาต บุนนาค เป็นตำแหน่งเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475578068
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/133/28.PDF
  3. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNM05qazNNelU0T0E9PQ==&sectionid=
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/D/095/004.PDF
  5. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายภาณุ อุทัยรัตน์ ระดับ ๑๐ กระทรวงมหาดไทย)
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/061/28.PDF
  8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/088/12.PDF
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2553
  10. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550