รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501) อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ถัดไป ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ (รักษาการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (61 ปี)
คู่สมรส น.ส.กัญญลักษณ์ ก่อเกียรติธนสุข
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เกิดเมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา[1] จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโทสาขาการจัดการวิศวกรรมและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเอแวนส์วิล ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา[2]

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 จากนั้นในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2539[3] ได้รับตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตามลำดับ ต่อมาในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[4]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ นางสาวกัญญลักษณ์ ก่อเกียรติธนสุข นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลรามคำแหง[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข