ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501) อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
ไฟล์:ประดิษฐ์ วรรณรัตน์.jpg
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ถัดไปศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ (รักษาการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (66 ปี)
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสน.ส.กัญญลักษณ์ ก่อเกียรติธนสุข

ประวัติ

แก้

รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เกิดเมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 เป็นชาวอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา[1] จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโทสาขาการจัดการวิศวกรรมและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเอแวนส์วิล ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา[2]

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 จากนั้นในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2539[3] ได้รับตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตามลำดับ ต่อมาในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[4]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ นางสาวกัญญลักษณ์ ก่อเกียรติธนสุข นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลรามคำแหง[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ "ทปอ.-นิด้า"งานชุก : โดย ดุษฎี สนเทศ
  2. Nida อธิการบดี - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  3. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2537
  4. จุดเปลี่ยน นิด้า รู้จัก ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีคนใหม่ : มติชนออนไลน์
  5. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  6. เจาะตู้เซฟอาจารย์-อธิการบดีม.ดังนั่ง สนช.9 แห่ง 12 คน ทรัพย์สินกว่า 1 พันล.
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๒๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๒๕, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕