เปิดเมนูหลัก

สุพันธุ์ มงคลสุธี เป็น ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม[1] กรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองประธานกรรมการบริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งให้เป็น กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2557 กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557

อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[2]อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อดีตที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อดีตประธานกรรมการ บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด อดีต กรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  อดีตประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[3]

ประวัติแก้ไข

เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2501 เข้ารับการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการจัดการบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจบการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต City University of Seattle, สหรัฐอเมริกา[4]และ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุพันธุ์ มงคลสุธี สมรส และมีบุตร 4 คน ได้แก่ สุธิดา มงคลสุธี สุพรรณษา อารยะสกุล จุติพันธุ์ มงคลสุธี ศรุตา มงคลสุธีคลธี

อ้างอิงแก้ไข