กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น[1] คนที่ 10 เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 11 เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 และเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน[2]

กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า ศ.(เกียรติคุณ)ดร.สุมนต์ สกลไชย
ถัดไป รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550
ก่อนหน้า รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ
ถัดไป รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 เมษายน พ.ศ. 2499 (65 ปี)
ขอนแก่น ประเทศไทย
คู่สมรส จารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย
ศาสนา พุทธ

รศ.ดร.กิตติชัย เมื่อหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[3] ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [4]และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น[5]

ด้านชีวิตครอบครัว รศ.ดร.กิตติชัย สมรสกับนางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย มีบุตรี 2 คน ได้แก่ นางสาว กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย และ นางสาว กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ประวัติการรับราชการแก้ไข

 • 14 พฤศจิกายน 2521 ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติทางการบริหารที่สำคัญแก้ไข

ม.ค.2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

ก.พ.2554 - ก.พ.2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก.พ.2550 - ก.พ.2554 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก.ค.2549 - ก.พ.2554 ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มี.ค.2550 - มิ.ย.2550 รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.พ.2550 - มี.ค.2550 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก.พ.2550 - มี.ค.2550 รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2548 - ก.พ.2550 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มิ.ย.2547 - มี.ค.2550 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.พ.2546 - พ.ค.2547 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ค.2545 - ก.พ.2546 รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ค.2544 - มี.ค.2546 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มิ.ย.2543 - พ.ค.2544 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.ค.2541 - มิ.ย.2543 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.ค.2537 - ม.ค.2541 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.ค.2537 - ก.ค.2540 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ พ.ศ. 2517
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2549
 • รางวัลศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น รุ่นที่ 11 จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญแก้ไข

 • พลังงานทดแทน
 • การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-04-17. สืบค้นเมื่อ 2019-04-17.
 3. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Archived 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 4. "นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-03-19. สืบค้นเมื่อ 2017-07-31.
 5. มติคณะรัฐมนตรี
 6. "Niigata University official web page (English)". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-09-01. สืบค้นเมื่อ 2011-09-02.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๒๐, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗


ก่อนหน้า กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ถัดไป
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เภสัชกร
ดร.สุมนต์ สกลไชย
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 5 กุมภาพันธ์ 2562)
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล