รายชื่อปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย

รายชื่อปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย

ปลัดกระทรวงกลาโหม
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์​
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาเทพประชุน
ในฐานะ ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
สถาปนาก่อน พ.ศ. 2412
รองรองปลัดกระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์[1]

รายนาม

แก้
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1   พระยาเทพประชุน (ท้วม บุนนาค) ปลายรัชกาลที่ 4 - พ.ศ. 2412
2   พระยาเทพประชุน (พุ่ม ศรีไชยันต์) พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2429
3   พันเอก พระยานรินทรราชเสนี (พร้อม มิตรภักดี) พ.ศ. 2430 – พ.ศ. 2444
4   พระเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา) พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2446
5   พลตรี พระยาประสิทธิศัลการ (สอาด สิงหเสนีย์) 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 –
16 สิงหาคม พ.ศ. 2453
6   พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (แย้ม ณ นคร) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 –
25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
7   พลโท พระยาพระกฤษณจันทร์ (สวาส บุนนาค) 29 สิงหาคม พ.ศ. 2464 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2469
8   พลโท พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิกบุตร) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2469 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2475
9   พลเอก พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 1 เมษายน พ.ศ. 2475 –
23 มิถุนายน พ.ศ. 2476
10   พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 24 มิถุนายน พ.ศ. 2476 –
1 เมษายน พ.ศ. 2477
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 26 เมษายน พ.ศ. 2477 –
11 กันยายน พ.ศ. 2477
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
12   พลโท พระยาศักดาดุลยฤทธิ์ (อิน ทิพานนท์) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477] –
6 มีนาคม พ.ศ. 2484
13   พลเอก สวัสดิ์ สวัสดิรณรงค์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2484 –
11 มกราคม พ.ศ. 2485
14   พลเอก พระประจนปัจจนึก (ประจน มหาดิลก ประจนปัจจนึก) 12 มกราคม พ.ศ. 2485 –
31 สิงหาคม พ.ศ. 2486
15   พลโท ชิต มั่นศิลป์ 1 กันยายน พ.ศ. 2486 –
26 ธันวาคม พ.ศ. 2486
16   จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2486 –
31 สิงหาคม พ.ศ. 2487
17   พลโท พระศิลปศัสตราคม (ภักดิ์ เกษสำลี) 1 กันยายน พ.ศ. 2487 –
19 กันยายน พ.ศ. 2488
18   พลเอก จิร วิชิตสงคราม 20 กันยายน พ.ศ. 2488 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
19   พลเอก เรือง เรืองวีรยุทธ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 –
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
20   พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 –
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
21   พลเอก หลวงสถิตยุทธการ (สถิต สถิตยุทธการ) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 –
30 กันยายน พ.ศ. 2504
22   พลเอก หลวงจุลยุทธ์ยรรยง (ทองจุล ศุภชลัสถ์) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 –
30 กันยายน พ.ศ. 2506
23   พลเอก ผ่อง บุญสม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 –
30 กันยายน พ.ศ. 2508
24   พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2510
25   พลเอก ชลอ จารุกลัส 1 เมษายน พ.ศ. 2510 –
21 เมษายน พ.ศ. 2510
26   พลเอก รัศมี รัชนิวัต 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 –
30 กันยายน พ.ศ. 2510
27   พลเอก อวบ อาสาณรงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 –
30 กันยายน พ.ศ. 2514
28   พลเอก บุลศักดิ์ วรรณมาศ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 –
30 กันยายน พ.ศ. 2516
29   พลเอก ทวนชัย โกศินานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 –
30 กันยายน พ.ศ. 2517
30   พลเรือเอก จิตต์ สังขดุลย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 –
30 กันยายน พ.ศ. 2520
31   พลเอก ประลอง วีระปรีย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 –
30 กันยายน พ.ศ. 2522
32   พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 –
30 กันยายน พ.ศ. 2523
33   พลเอก เทพ กรานเลิศ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 –
30 กันยายน พ.ศ. 2524
34   พลเอก ทวนทอง สุวรรณทัต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 –
30 กันยายน พ.ศ. 2526
35   พลเอก ชำนาญ นิลวิเศษ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 –
30 กันยายน พ.ศ. 2528
36   พลเอก ประยูร บุนนาค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 –
30 กันยายน พ.ศ. 2529
37   พลอากาศเอก สรรเสริญ วานิชย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 –
30 กันยายน พ.ศ. 2531
38   พลเอก วิชิต วิชิตสงคราม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 –
30 กันยายน พ.ศ. 2532
39   พลเอก วันชัย เรืองตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 –
30 กันยายน พ.ศ. 2535
40   พลอากาศเอก สุวิช จันทประดิษฐ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 –
30 กันยายน พ.ศ. 2537
41   พลเอก ประเสริฐ สารฤทธิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 –
30 กันยายน พ.ศ. 2538
42   พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 –
30 กันยายน พ.ศ. 2539
43   พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 –
30 กันยายน พ.ศ. 2541
44   พลเอก ธีรเดช มีเพียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 –
30 กันยายน พ.ศ. 2543
45   พลเอก ธวัช เกษร์อังกูร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 –
30 กันยายน พ.ศ. 2544
46   พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 –
30 กันยายน พ.ศ. 2546
47   พลเอก อู้ด เบื้องบน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 –
30 กันยายน พ.ศ. 2548
48   พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 –
30 กันยายน พ.ศ. 2549
49   พลเอก วินัย ภัททิยกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 –
30 กันยายน พ.ศ. 2551
50   พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 –
30 กันยายน พ.ศ. 2553
51   พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 –
30 กันยายน พ.ศ. 2554
52   พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 –
30 กันยายน พ.ศ. 2555
53   พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 –
30 กันยายน พ.ศ. 2556
54   พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 –
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
55   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 –
30 กันยายน พ.ศ. 2557
56   พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 –
30 กันยายน พ.ศ. 2558
57   พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 –
30 กันยายน พ.ศ. 2559
58   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 –
30 กันยายน พ.ศ. 2560
59   พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 –
30 กันยายน พ.ศ. 2561
60   พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –
30 กันยายน พ.ศ. 2564
เกษียณอายุราชการ
61   พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
30 กันยายน พ.ศ. 2565
62 ไฟล์:General Sanitchanok.png พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 –
ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้