พลเอก [2] สาโรช เขียวขจี ชื่อเล่น: ปุ้ม, เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2501 อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ลำดับที่ 42 (1 เม.ย.60) [3], ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (1 ต.ค.59)[4], ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (1 ต.ค.57 - 31 ก.ย.58) [5], ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก (ต.ค.56) [6], ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (ต.ค.2554) [7], ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์

สาโรช เขียวขจี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก [1]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30​ กันยายน​ พ.ศ.​ 2562
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าพลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
ถัดไปพลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
ปราจีนบุรี
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณฐานิตา เขียวขจี
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลเอก

ประวัติ แก้

พลเอก สาโรช เขียวขจี เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรปีย์ กับภาวนา เขียวขจี

ชีวิตครอบครัว สมรสกับ คุณฐานิตา เขียวขจี มีบุตร/ธิดา 2 คน คือ นายเวสารัช เขียวขจี และ แพทย์หญิง ภาวศุทธิ เขียวขจี

การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 2[8], วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์แพทยสภา

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 29, วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 47, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. รุ่นที่ 26, ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ

 • ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนป้องกันประเทศ ในตำแหน่ง นายแพทย์ ทก.ทภ.1 (ที่บังคับการ กองทัพภาคที่ 1) ค่ายจักรพงษ์
 • นายทหารพิเศษประจำหน่วย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/028/T1.PDF
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 75 ง 11 มีนาคม 2560 ลำดับที่ 101
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 203 ง 9 กันยายน 2559 ลำดับที่ 314
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 176 ง 8 กันยายน 2557 ลำดับที่ 500
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 118 ง 15 กันยายน 2556 ลำดับที่ 427
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 115 ง 1 ตุลาคม 2554 ลำดับที่ 310
 8. แพทย์พระมงกุฎรุ่น 2
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๘๐, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๑๖, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๓๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๑, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๒, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔


ก่อนหน้า สาโรช เขียวขจี ถัดไป
พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์   เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
(1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
  พลโทชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์