ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ (ชื่อเล่น: นก, เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500) ราชองครักษ์พิเศษ[1]คณะกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2560 - 2562[2]คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) [3] (เม.ย.2560) ,เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ลำดับที่ 41 (อัตรา พลโท) (1 เมษายน 2559 - 1 เมษายน 2560)[4] ,ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า [5] (ต.ค.2555) ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [6] (เม.ย.2558)

ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ก่อนหน้าพลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช
ถัดไปพลโท สาโรช เขียวขจี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสแพทย์หญิง สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลเอก

ประวัติ แก้

พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายแพทย์ชอบ กับนางเสาวลักษณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ ชีวิตครอบครัว สมรสกับ แพทย์หญิง สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์

การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์, ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วุฒิบัตรอายุรศาสตร์หัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประกาศนียบัตร หัตถการหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป มหาวิทยาลัยอลาบามา, ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of Alabama, - Alabama, USA)

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 143, หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 31, วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 47, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน และการเมือง รุ่นที่ 5

ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/027/7.PDF
 2. กรรมการแพทยสภา
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 75 ง 11 มีนาคม 2560
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 67 ง 21 มีนาคม 2559
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 143 ง 19 กันยายน 2555
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 67 ง 26 มีนาคม 2558
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
 10. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๓, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๑, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔