ไตรโรจน์ ครุธเวโช

รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ ไตรโรจน์ ครุธเวโช (ชื่อเล่น: อ๊อด) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตราชองครักษ์พิเศษ [1]อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ท่านที่ 40 กรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม, อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล[2] (พ.ศ. 2555), อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า [3] (ต.ค.2557)

ไตรโรจน์ ครุธเวโช
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2558 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ก่อนหน้าพลโท บุณยรักษ์ พูนชัย
ถัดไปพลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ศาสนาพุทธ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลเอก

ประวัติ

แก้

พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของ บิดา นายไตรภพ ครุธเวโช มารดา นางสะอาด ครุธเวโช

ชีวิตครอบครัว สมรสกับ แพทย์หญิง กาญจนาภรณ์ ครุธเวโช

การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาส ,โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14 ปี 2516, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 และแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 84

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 26 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2533, การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2544, วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 48 พ.ศ. 2546 , ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2554


ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ

 • นายทหารประสานงานประจำ สง.หน.ศปพ.ศปก.ทบ.
 • ราชองครักษ์เวร
 • นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รักษาพระองค์ โรงเรียนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 143 ง 19 กันยายน 2555
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 176 ง 8 กันยายน 2557
 4. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 5. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2554 เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 7. ราชกิจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ประจำปี 2529
 8. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
รายนามเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เก็บถาวร 2015-04-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนรายนามเจ้ากรมแพทย์ทหารบก จากเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารบก http://www.amed.go.th เก็บถาวร 2014-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พล.ท.รศ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ชีวิต เป้าหมาย และอนาคต มติชน ออนไลน์