บุณยรักษ์ พูนชัย

พลเอก บุณยรักษ์ พูนชัย (ชื่อเล่น: แมว) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ท่านที่ 39[1] (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) ยศปัจจุบัน คือ พลเอก บุณยรักษ์ พูนชัย ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2][3] , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาญจนบุรี (มิ.ย.2532) , ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว กรมแพทย์ทหารบก (ต.ค.2544) , ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (ต.ค.2551) , ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ต.ค.2552)

บุณยรักษ์ พูนชัย
200px
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
(0 ปี 181 วัน)
ก่อนหน้า พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา
ถัดไป พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 ตุลาคม พ.ศ. 2497 (65 ปี)
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พลเอก บุณยรักษ์ พูนชัย เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายผัน กับนางเจียม พูนชัย จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ม.ศ.5) พ.ศ. 2516 จบการศึกษาชั้นอุดมศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2522

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา พ.ศ. 2528, หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 23 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2531, หลักสูตรประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันการทัพบกชั้นสูง พ.ศ. 2533, Master of Medical Education MMED, University of Dundee Scotland

ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ

 • ปฏิบัติราชการสำนักงานแพทย์ประจำพระองค์
 • นายทหารพิเศษ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ราชองครักษ์เวร
 • ตุลาการศาลทหารกรุงเทพฯ
ไฟล์:Commander teerayuth-booyarak.jpg
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 •   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ต.ม. (ชื่อเดิม มัณฑนาภรณ์) [4]ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 160 เล่ม 104 ตอนที่ 127 บรรทัดที่ 4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2530 (พันตรี บุณยรักษ์ พูนชัย)
 •   ตริตาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 ต.ช. (ชื่อเดิม นิภาภรณ์) [5]ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 59 เล่ม 109 ตอนที่ 76 บรรทัดที่ 12 วันที่ 10 มิถุนายน 2535 (พันโท บุณยรักษ์ พูนชัย)
 •   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ท.ม. (ชื่อเดิม จุลสุราภรณ์) [6]ราชกิจจานุเบกษา หน้า 46 เล่ม 111 ตอนที่ 4 ข เล่มที่ 02 ลำดับที่ 103 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537 (พันเอก บุณยรักษ์ พูนชัย)
 •   เหรียญจักรมาลา [7]ราชกิจจานุเบกษา หน้า 20 (เล่มที่ 15) เล่ม 117 ตอนที่ 4 ข ลำดับที่ 22 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 (พันเอก บุณยรักษ์ พูนชัย)
 •   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. (ชื่อเดิม จุลวราภรณ์) [8]ราชกิจจานุเบกษา หน้า 55 (เล่มที่ 2) เล่ม 119 ตอนที่ 2 ข ลำดับที่ 71 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 (พันเอก บุณยรักษ์ พูนชัย)
 •   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม. (ชื่อเดิม มหาสุราภรณ์) [9]ราชกิจจานุเบกษา หน้า 83 (เล่มที่ 1) เล่ม 121 ตอนที่ 23 ข ลำดับที่ 232 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 (พันเอก บุณยรักษ์ พูนชัย)
 •   ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. (ชื่อเดิม มหาวราภรณ์) [10]ราชกิจจานุเบกษา หน้า 33 (เล่มที่ 1) เล่ม 125 ตอนที่ 17 ข ลำดับที่ 135 วันที่ 18 ธันวาคม 2551 (พลตรี บุณยรักษ์ พูนชัย)

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 176 ง 8 กันยายน 2557
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 67 ง 26 มีนาคม 2558 หน้า 9 ลำดับที่ 132
 4. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 5. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 6. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 7. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 8. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 9. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 10. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 11. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยในโอกาศพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/031/1.PDF