พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช (24 สิงหาคม พ.ศ. 2411[1] - 20 กันยายน พ.ศ. 2482) อดีตอธิบดีกรมศุลกากร เป็นพระโอรสลำดับที่ 33 [2] ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เมื่อประสูติเป็นหม่อมเจ้า มีพระนามว่า หม่อมเจ้าพร้อม สนิทวงศ์

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช
พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช.jpg

พระนาม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช
พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ ชั้น 2
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2411
สิ้นพระชนม์ 20 กันยายน พ.ศ. 2482
(พระชันษา 71 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

หม่อมเจ้าพร้อม ทรงรับราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสารบาญชี (ปัจจุบันคือ กรมบัญชีกลาง) ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรมเมื่อ พ.ศ. 2433 [3] ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ระหว่าง พ.ศ. 2436 - 2472 [4] ทรงเป็นผู้จัดร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากร โดยอาศัยตามหลักกฎหมายอังกฤษ และดำเนินการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีศุลกากรกับต่างประเทศ [5] ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช" เมื่อ พ.ศ. 2455 [6]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช ทรงมีวังที่ประทับอยู่เชิงสะพานซังฮี้ ตำบลบางยี่ขัน อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี มีชื่อเรียกว่า วังบางพลูอยู่ติดกับวังของกรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ ปัจจุบันคือบริเวณซอยเจ้าพระยาสยาม

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช มีพระโอรสธิดาที่เกิดจากหม่อมต่างๆ ได้แก่ หม่อมสะอาด หม่อมลมัย หม่อมเจิม หม่อมจร หม่อมแป้น หม่อมพร หม่อมเกษร หม่อมเนิน และหม่อมไสว ทั้งสิ้น 14 คน [7] ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์หญิงสอิ้ง ดิศกุล เสกสมรสกับหม่อมเจ้าทรงวุฒิภาพ ดิศกุล
 • หม่อมราชวงศ์พร้อมใจ สนิทวงศ์ (พระสนิทวงศ์อนุวรรต) โอรสคนโต เกิดในหม่อมสะอาด สมรสกับนางทวี จารุรัตน์ มีบุตร 2 คน คือ
  • หม่อมหลวงพร้อมศรี สนิทวงศ์ (พิบูลสงคราม) สมรสกับพลตรีอนันต์ พิบูลสงคราม บุตรชายคนโตของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • หม่อมหลวงพร้อมจิตร สนิทวงศ์ (ยมะสมิต) เป็นมารดาของนางสมิตา ยมะสมิต ภรรยานายอรรคพล สรสุชาติ
  • หม่อมหลวงพร้อมศักดิ์ สนิทวงศ์
  • หม่อมหลวงพร้อมพันธ์ สนิทวงศ์
  • หม่อมหลวงพร้อมพงษ์ สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสุดสอาด ดิศกุล เสกสมรสกับหม่อมเจ้าทรงวุฒิภาพ ดิศกุล
 • หม่อมราชวงศ์หญิงชวลิต สนิทวงศ์ เสกสมรสกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย [8][9]
 • หม่อมราชวงศ์หญิงจำนงค์ สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงขจิต ศตศิริ
 • หม่อมราชวงศ์หญิงอุไร ชมุนี
 • หม่อมราชวงศ์กุศทิน สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงนันทา สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสมศรี สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงวิภารดี อินทรประสิทธิ์
 • หม่อมราชวงศ์พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงวิจิตรมาลี สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงระวีวรรณ ภัทรประภา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2482วังบางจาก พระชันษา 71 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2482 [2]

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • หม่อมเจ้าพร้อม (24 สิงหาคม พ.ศ. 2411 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455)
 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 – ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ในหนังสือพระราชทานเพลิงพระศพ ระบุว่าประสูติวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2411
 2. 2.0 2.1 ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. ประวัติกรมบัญชีกลาง
 4. ประวัติธนาคารออมสิน
 5. ประวัติการคลังของไทย
 6. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 7. จากซางฮี้ถึงพร้อมพงษ์
 8. พระประวัติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
 9. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. ก่อนเลือนหายในสายลม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, พ.ศ. 2542. 333 หน้า. ISBN 978-974-42-6298-1
 10. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 11. 11.0 11.1 โรงเรียนมหาดเล็ก. บาญชีพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128. กรุงเทพ : โรงพิมพ์สามมิตร, พ.ศ. 2452. 70 หน้า. หน้า 10.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 9 (ตอน 2): หน้า 12. 10 เมษายน 2435. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562.