กฤษฎา จีนะวิจารณะ

กฤษฎา จีนะวิจารณะ (เกิด 20 เมษายน 2506) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการอิสระ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ใน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง​และ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมศุลกากร
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า กุลิศ สมบัติศิริ
ถัดไป พชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า สมชาย พูลสวัสดิ์
ถัดไป พชร อนันตศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า สมชัย สัจจพงษ์
ถัดไป สุวิชญ โรจนวานิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2506 (60 ปี)
คู่สมรส ศิริมงคล โชติกเสถียร (หย่า)
ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อดีตอธิบดีกรมศุลกากร อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตกรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อดีตกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตเลขานุการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ประวัติแก้ไข

นายกฤษฎาเกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท M.B.A. จาก มหาวิทยาลัยนิวเฮเวน

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนาง ศิริมงคล โชติกเสถียร แต่ปัจจุบันได้หย่าขาดจากกันแล้ว

รับราชการแก้ไข

เมื่อจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกานายกฤษฎาก็ได้เข้ารับราชการในกระทรวงการคลังจนกระทั่งได้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ก่อนจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554[1]

ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้นายกฤษฎาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แทนนาย สมชัย สัจจพงษ์ ที่โยกไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[2] จากนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฤษฎาให้เป็นอธิบดี กรมสรรพสามิต[3] แทนนาย สมชาย พูลสวัสดิ์ ที่เกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายกฤษฎาดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมศุลกากร[4] แทนนาย กุลิศ สมบัติศิริ ที่โอนไปรับราชการในตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้นายกฤษฎาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังสืบแทนนาย ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 [5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 78/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  5. ครม.แต่งตั้ง3ปลัด'กฤษฎา'ผงาดคลัง 'ทองเปลว'เกษตรฯ 'ธานี'ต่างประเทศ
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เก็บถาวร 2022-10-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๓๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๘, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2022-12-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๔, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2022-11-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๓๐, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙