ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ลงทุน ก่อสร้างอาคารและบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
Dhanarak Asset Development Company Limited
DAD logo.jpg
ที่ทำการ
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ผู้บริหารหลัก อำนวย ปรีมนวงศ์, ประธานกรรมการบริษัท
อมรรัตน์ กล่ำพลบ, ประธานกรรมการบริหาร
นาฬิกอติภัค แสงสนิท, กรรมการผู้จัดการ
จิรสา วงศ์ธรรมสรณ์, รองกรรมการผู้จัดการ
ฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์, รองกรรมการผู้จัดการ
ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์, รองกรรมการผู้จัดการ
ในกำกับดูแลของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.dad.co.th

ประวัติแก้ไข

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ธพส. และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ธพส.

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 258,338,120 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ ทั้งสิ้นจำนวน 25,833,812 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 25,833,805 หุ้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข