นายกิตติ สีหนนทน์ (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 - 24 มกราคม พ.ศ. 2527) อดีตองคมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และอดีตรองประธานศาลฎีกา

กิตติ สีหนนทน์
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
26 มิถุนายน พ.ศ. 2518 – 24 มกราคม พ.ศ. 2527
(8 ปี 212 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(0 ปี 263 วัน)
นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้าประกอบ หุตะสิงห์
ถัดไปเทียม ไชยนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เสียชีวิต24 มกราคม พ.ศ. 2527 (73 ปี 71 วัน)
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
คู่สมรสสิรินทร์ สีหนนทน์
ลายมือชื่อ

ประวัติ

แก้

นายกิตติ สีหนนทน์ เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ที่ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมชื่อว่า สกิด ร่มไม้เกต เป็นบุตรชายคนโตของนายโกเซ่ง และนางผิน ร่มไม้เกต บิดามารดามีอาชีพค้าขาย มีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 3 คน

อุปสมบท

แก้

นายกิตติ สีหนนทน์ ได้ทำการอุปสมบทที่วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 มีฉายาว่า พระคุณสฺสติ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

ครอบครัว

แก้

นายกิตติ สีหนนทน์ ได้สมรสกับนางสิรินทร์ สีหนนทน์ (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2510) บุตรี พลตรี พระยาวิเศษสงคราม (ช้อย จันทรสนธิ) และคุณหญิงสิน วิเศษสงคราม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2490 มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประกิตติ์สิน สีหนนทน์ ซึ่งได้ทำการสมรสกับนางบุษรัตน์ สีหนนทน์

ประวัติการศึกษา

แก้

ประวัติการรับราชการ

แก้

เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ได้บรรจุเป็นข้าราชการชั้นจัตวา ตำแหน่งจ่าศาลประจำศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้เลื่อนเป็นข้าราชการชั้นตรี ตำแหน่งจ่าศาลจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2480 ได้รับราชการเป็นข้าราชการตุลาการสามัญชั้นโท รับราชการศาลอาญา และได้โยกย้ายไปเป็นผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่างๆ กับทั้งได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เป็นลำดับดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

ราชการพิเศษ

แก้

งานพิเศษ

แก้
 • ที่ปรึกษากฎหมายบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 4
 • ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิวชิราลงกรณ
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • กรรมการมูลนิธิวัดญาณสังวราราม
 • กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • กรรมการธนาคารออมสิน
 • กรรมการบริษัท หลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด
 • กรรมการบริษัท Y.K.K. Zipper (Thailand) Co., Ltd.
 • กรรมการบริษัท Y.K.K. Trading Co., Ltd.
 • กรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ถึงแก่อสัญกรรม

แก้

นายกิตติ สีหนนทน์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2527 เวลา 20.30 น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์สันนิษฐานว่า สาเหตุเนื่องจากเส้นเลือดที่ขั้วหัวใจโป่งพองและแตก หรือที่เรียกว่า โรคแอนูริซั่มของเออร์ต้าในทรวงอก รวมสิริอายุ 73 ปี 2 เดือน 10 วัน

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๑ ง หน้า ๒๔๗๓, ๓ สิงหาคม ๒๔๘๖
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๔, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๕๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒