อำพล เสนาณรงค์ (30 ตุลาคม พ.ศ. 2474) อดีตองคมนตรี[1] นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 กันยายน พ.ศ. 2537 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(22 ปี 88 วัน)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
18 มิถุนายน – 23 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 ตุลาคม พ.ศ. 2474 (92 ปี)
คู่สมรสคุณหญิงชีวันต์ เสนาณรงค์

ชีวิตส่วนตัว

แก้

อำพล เสนาณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2474 เป็นบุตรคนที่สองของ พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)[2]มีพี่ชายชื่อ แสวง เสนาณรงค์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทสาขาพืชกรรมที่ Mississippi State University และสาขาปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุศาสตร์ที่ University of Nebraska ตามลำดับ

หลังจบการศึกษา ได้ทำงานเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุวิศวกรรมการเกษตร และสมรสกับคุณหญิงชีวันต์ เสนาณรงค์ (ถึงแก่กรรม)

การทำงาน

แก้

อำพล เสนาณรงค์ เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร[3] เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในปีต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน[4] จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี[5]

อำพล เสนาณรงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และร่วมเป็นกรรมการในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. พระบรมราชโองการ เรื่อง ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายอำพล เสนาณรงค์)
 2. ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ เก็บถาวร 2017-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ฐานข้อมูลบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 5. อำพล เสนาณรงค์ แจงบทบาท องคมนตรี ยืนยันในหลวงไม่เคยละเมิด รัฐธรรมนูญ
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙, ๕ มกราคม ๒๕๓๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๐ ข หน้า ๙, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๒, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญพรรดิมาลา, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑๔๗, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้