วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 3 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย(ทุกวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่าคณะ) เปิดสอนในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม ภูมิสังคม และการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริโครงการบัณทิตคืนถิ่นของสมเด็จพระเทพ [1] [2]

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Bodhivijjalaya Collage,
Srinakharinwirot University
ตรา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2551
คณบดีรศ.อำนาจ เย็นสบาย
ที่อยู่
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วารสารวารสารโพธิวิจัย
สีสีศิลาแลง
มาสคอต
ตรากราฟโพธิวิชชาลัย
เว็บไซต์

ประวัติ แก้ไข

หลักสูตร แก้ไข

ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ [3]

  • 1. สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (ศศ.บ.)/(วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว) - ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สัมมนาทางการจัดการภูมิสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย กาสรกสิวิทย์ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร การสร้างพลังร่วมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น (ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด)
  • 2. สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม (ศศ.บ.)/(วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก) - ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ภูมิสารสนเทศเพื่อวัฒนธรรมและศิลปะ การศึกษาและพัฒนาอัญมณีเบื้องต้น การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าและชุมชนชายขอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรมท่องถิ่น เป็นต้น (ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน กาญจนบุรี ราชบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร)

หน่วยงาน แก้ไข

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย] นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

  1. สำนักงานคณบดี
  2. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม
  3. ศูนย์การจัดการหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็น ศูนย์การจัดการภูมิสังคม
  4. ศูนย์การจัดการหลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรม ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็น ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  5. ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

ต่อมาได้มีการจัดตั้ง ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 13/2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560[ลิงก์เสีย]

รายนามคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แก้ไข

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวี วรกวิน พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 (รักษาการแทน)
2. รองศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1), พ.ศ. 2558 - 2562 (วาระที่ 2)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ พ.ศ. 2562 - 2563 (รักษาการแทน)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (รักษาการแทน)

อ้างอิง แก้ไข