พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการคนแรกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการในคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล[1] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ[2]กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [3]ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
(รักษาราชการแทน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(2 ปี 107 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พีรพันธุ์ พาลุสุข
ถัดไป อรรชกา สีบุญเรือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 กันยายน พ.ศ. 2498 (65 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส สภา ดุรงคเวโรจน์
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายเหลี่ยงฉื่อ แซ่เบ๊ กับนางเอ๊กเตียง แซ่แต้ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2522 ระดับปริญญาโทด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จาก Trinity University และปริญญาโท-เอก สาขานโยบายและการจัดการสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

การทำงานแก้ไข

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เคยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[4] และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ. 2540 เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2544 และเป็นประธานคณะทำงานของอาเซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2546[5]

ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และในปี พ.ศ. 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[5]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[6]

ในปี พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7]อาศัยตามมาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เขาจึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนแรกที่ได้เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/085/1.PDF
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
  4. ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มจธ.
  5. 5.0 5.1 กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
  7. พระราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
  8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๒๗ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ก่อนหน้า พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ถัดไป
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
(รักษาราชการแทน)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
  พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
พีรพันธุ์ พาลุสุข
(น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รักษาราชการแทน)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
  อรรชกา สีบุญเรือง