พรชัย รุจิประภา

พรชัย รุจิประภา เป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และอดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พรชัย รุจิประภา
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ถัดไป อุตตม สาวนายน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 เมษายน พ.ศ. 2495 (70 ปี)
คู่สมรส อุษา รุจิประภา
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พรชัย รุจิประภา เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายเทียม กับนางทวี รุจิประภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรมเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

พรชัย สมรสกับนางอุษา รุจิประภา (สกุลเดิม เพิ่มพูน) เลขานุการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

การทำงานแก้ไข

พรชัย รุจิประภา เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2542[2] เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2546[3] และเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549[4] ในช่วงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ระหว่างดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เขาเป็นกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เขาดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553[5]เขาพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากได้รับการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากนั้นจึงโอนมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[6] ในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7] กระทั่งพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพรชัย รุจิประภา, นายโกมล ชื่นชม)
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพรชัย รุจิประภา ระดับ ๑๐ สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพรชัย รุจิประภา)
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/045/3.PDF
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพรชัย รุจิประภา)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เล่ม ๑๒๐ ตอนทีี ๖ ข หน้า ๒๐๐, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖