ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[1] ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[2]ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค[3] ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ[4] ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา [5] ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ [6]กรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ[7]ประธานกรรมการมูลนิธิเด็กดี [8] ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กประถมวัย[9]กรรมการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [10]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนไทยที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร และอดีตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย)

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(2 ปี 144 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ถัดไปณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(1 ปี 118 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้ากฤษณพงศ์ กีรติกร
ถัดไปหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (61 ปี)
คู่สมรสทันตแพทย์หญิง สุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลายมือชื่อ

ประวัติ

แก้

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists) [11]อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภาไทย อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภาแห่งสหราชอาณาจักร (General Medical Council: GMC-UK)[12] วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญด้าน Cognitive Behavioural Therapy, Institute of Cognitive Therapy and Research[13], PA, USA

การทำงาน

แก้

งานการศึกษา

แก้

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เคยเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเป็นคนไทยที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร[14]

ต่อมาได้ร่วมกับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จัดตั้งโรงเรียนสัตยาไส เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาจริยธรรมในวัยเรียน และ น.พ.ธีระเกียรติ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[15]

ตั้งแต่มิถุนายน 2564 เป็นครูใหญ่ ศูนย์การเรียนนิวตัน (Newton Sixth Form School) และ ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ (The Essence Studies Centre)

งานการเมือง

แก้

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) เมื่อปี พ.ศ. 2535 ต่อมาหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย)[16] และต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง[17] หลังจากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[18] และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[19] เขาได้แต่งตั้งหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เป็นพี่สาว ของ พันเอก หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล [20] ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

ตำแหน่งในปัจจุบัน

แก้
 • HEAD MASTER, THE NEWTON SIXTH FORM, ประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
 • ประธานมูลนิธิเด็กดี
 • ประธานมูลนิธิสัตยาไส
 • กรรมการมูลนิธิองคก์รต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการไทย–โคเซ็น แห่งชาติ
 • นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เกียรติประวัติ

แก้
 • ผู้ได้รับรางวัลสันติภาพ GUSI 2019 ([Peace Prize] เทียบเท่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งเอเชีย) จากมูลนิธิ GUSI ประเทศฟิลิปปินส์จากผลงานที่โดดเด่นด้านการศึกษาและการบริการสาธารณะ[21]
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[22]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก, เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 2. ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 4. ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
 5. ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 6. ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
 7. กรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
 8. ประธานกรรมการมูลนิธิเด็กดี
 9. ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กประถมวัย
 10. กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 11. Congress chats with Dr Teerakiat Jareonsettasin and Dr Mark Berelowitz (Thai Cave Rescue), สืบค้นเมื่อ 2021-06-12
 12. อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 13. "Cognitive Behavioural Therapy, Institute of Cognitive Therapy and Research". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-12. สืบค้นเมื่อ 2021-06-12.
 14. อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 15. “นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ผอ.ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
 18. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 19. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
 20. "เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-12-03. สืบค้นเมื่อ 2018-08-16.
 21. "Our Lady of Fatima University | Dr. Enriquez to be recognized as 2019 Gusi Peace Prize Laureate". 15 November 2019. สืบค้นเมื่อ 27 February 2021.
 22. "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง". www.kmitl.ac.th.
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๓๘, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๑๒, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒