ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[1] ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[2]ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค[3] ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ[4] ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา [5] ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ [6]กรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ[7]ประธานกรรมการมูลนิธิเด็กดี [8]ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กประถมวัย[9]กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [10]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนไทยที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร และอดีตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย)

นายแพทย์
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ถัดไป ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า กฤษณพงศ์ กีรติกร
ถัดไป หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (59 ปี)
คู่สมรส ทันตแพทย์หญิง สุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์
ศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติแก้ไข

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists) [11]อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภาไทย อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภาแห่งสหราชอาณาจักร (General Medical Council: GMC-UK)[12] วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญด้าน Cognitive Behavioural Therapy, [[ลิงก์เสีย] Institute of Cognitive Therapy and Research][13], PA, USA


การทำงานแก้ไข

งานการศึกษาแก้ไข

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เคยเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเป็นคนไทยที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร[14]

ต่อมาได้ร่วมกับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จัดตั้งโรงเรียนสัตยาไสขึ้น เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาจริยธรรมในวัยเรียน และ น.พ.ธีระเกียรติ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[15]

ตั้งแต่มิถุนายน 2564 เป็นครูใหญ่โรงเรียนนิวตัน

งานการเมืองแก้ไข

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) เมื่อปี พ.ศ. 2535 ต่อมาหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย)[16] และต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง[17] หลังจากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[18] และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[19] เขาได้แต่งตั้งหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เป็นพี่สาว ของ พันเอก หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล [20]ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

ตำแหน่งในปัจจุบันแก้ไข

 • HEAD MASTER, THE NEWTON SIXTH FORM, ประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
 • ประธานมูลนิธิเด็กดี
 • ประธานมูลนิธิสัตยาไส
 • กรรมการมูลนิธิองคก์รต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการไทย–โคเซ็น แห่งชาติ

เกียรติประวัติแก้ไข

 • ผู้ได้รับรางวัลสันติภาพ GUSI 2019 ([Peace Prize] เทียบเท่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งเอเชีย) จากมูลนิธิ GUSI ประเทศฟิลิปปินส์จากผลงานที่โดดเด่นด้านการศึกษาและการบริการสาธารณะ[21]
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[22]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก, เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/085/43.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/096/14.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/20.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/100/19.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/286/T_0027.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/097/T_0050.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/007/T_0108.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0005.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
 11. Congress chats with Dr Teerakiat Jareonsettasin and Dr Mark Berelowitz (Thai Cave Rescue), สืบค้นเมื่อ 2021-06-12
 12. https://www.gmc-uk.org/doctors/3648193
 13. https://beckinstitute.org/team/teerakiat-jareonsettasin-md/
 14. https://www.gmc-uk.org/doctors/3648193
 15. “นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ผอ.ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
 18. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 19. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
 20. https://goodlifeupdate.com/healthy-food/dining/14294.html
 21. https://au.wikiqube.net/wiki/Gusi_Peace_Prize#2019
 22. "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง". www.kmitl.ac.th.
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๓๘, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๑๒, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒