สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดิมมีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า "สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู" (ก.ค.) ต่อมาภายหลังการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการยุบรวมกรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ สำนักงาน ก.ค. ถูกยุบรวมเป็น สำนักงาน ก.ค.ศ. ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2545 มี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. ตามมาตรา 7 (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. และแต่งตั้ง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
KksLogo.png
ที่ทำการ
ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
สืบทอดจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ผู้บริหารหลัก รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์, รักษาราชการแทน เลขาธิการ ก.ค.ศ.
สุปราณี นฤนาทนโรดม, รองเลขาธิการ
เจริญวรรณ หนูนาค, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
https://www.otepc.go.th/

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข