ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ย่อว่า ศลช.; อังกฤษ: Thailand Center of Excellence for Life Sciences, TCELS; ทีเซลส์) เป็นองค์การมหาชน มีหน้าที่ในการจัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
Thailand Centre of Excellence for Life Sciences (Public Organisation)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
สำนักงานใหญ่เลขที่ 252 ชั้น 9 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา[1], ประธานกรรมการ
 • ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา, ผู้อำนวยการ
 • ดร. ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.tcels.or.th

ประวัติ

แก้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 มีชื่อว่า "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย" ต่อมาในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นว่าชีววิทยาศาสตร์มีความสำคัญและจำเป็นแก่การแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน โดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554[2] มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการ

แก้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์" ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 3 คน (ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ปัจจุบันมีคณะกรรมการ ดังนี้

 • ประธานกรรมการ
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
  • นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข
  • นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
  • ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
  • เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช
 • กรรมการโดยตำแหน่ง
  • ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล)
  • ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ ณรงค์ สายวงศ์)
  • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค์)
 • กรรมการและเลขานุการ
  • ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา

อ้างอิง

แก้