อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี[1]

อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ชาติ ไทย

การศึกษาแก้ไข

วุฒิกิตติมศักดิ์แก้ไข

การทำงานแก้ไข

 • ผู้บริหารโรงเรียนบำรุงอิสลาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ 1986) จนถึง พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
 • ตัวแทนกระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลามของประเทศคูเวตประจำประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. 1989 จนถึงปัจจุบัน
 • สมาชิกสภาสูงสุดเพื่อกิจการมัสยิดโลกเมื่อครั้งการประชุม ณ นครมักกะหฺ เมื่อปี ค.ศ. 1989-2000
 • คณะมนตรีสันนิบาตโลกมุสลิมเมื่อปี ค.ศ. 1991 จนถึงปัจจุบัน
 • ประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลาม เมื่อปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
 • อธิการบดีมหาวิทยาอิสลามยะลา เมื่อปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) จนถึงปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาเอกชนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
 • รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิสำนักงานจุฬาราชมนตรี เมื่อปี ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบัน
 • คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
 • อะมีรุลฮัจย์ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
 • อะมีรุลฮัจย์ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
 • ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม (ค.ศ. 2010)
 • ประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย (จนถึงปัจจุบัน)

ที่ปรึกษาแก้ไข

 • อดีตทีปรึกษาประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค.ศ. 1998-2001
 • ที่ปรึกษาประจำสำนักจุฬาราชมนตรี ค.ศ. 1998 จนถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 ค.ศ. 1999-2002
 • อดีตที่ปรึกษา พ.ต.ท 43 ปี ค.ศ. 2000
 • อดีตที่ปรึกษาสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต 2 ปี ค.ศ. 2000
 • ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี
 • ที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยวแห่งประเทศไทยปี 2003
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีและยะลา
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.สสส.จชต ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
 • ที่ปรึกษามูลนิธิจันทร์เสี้ยว ปี พ.ศ. 2550
 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
 • ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข