จุรี วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[1] กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ยกร่าง พ.ศ. 2558) กรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย อดีตอธิการบดีคนที่ 10 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นสตรีที่มีบทบาทว่าด้วยสถานภาพสตรี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีแห่งสหประชาชาติ[2]

ประวัติแก้ไข

จุรี วิจิตรวาทการ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2490 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา สมรสกับวิชรัตน์ วิจิตรวาทการ (เพื่อนร่วมชั้นเรียน) มีบุตร 2 คน คือ วิชรี วิจิตรวาทการ และวรัตต์ วิจิตรวาทการ

ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[3] และเคยได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในปี พ.ศ. 2546 เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาด้วย

ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 จากบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/150/12.PDF
  2. รศ.จุรี วิจิตรวาทการ
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 27ง วันที่ 6 เมษายน 2542
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย]