จุรี วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[1] กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ยกร่าง พ.ศ. 2558) กรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย อดีตอธิการบดีคนที่ 10 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นสตรีที่มีบทบาทว่าด้วยสถานภาพสตรี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีแห่งสหประชาชาติ[2]

ประวัติ

แก้

จุรี วิจิตรวาทการ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2490 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา สมรสกับวิชรัตน์ วิจิตรวาทการ (เพื่อนร่วมชั้นเรียน) มีบุตร 2 คน คือ วิชรี วิจิตรวาทการ และวรัตต์ วิจิตรวาทการ

ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[3] และเคยได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในปี พ.ศ. 2546 เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาด้วย

ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 จากบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  2. รศ.จุรี วิจิตรวาทการ[ลิงก์เสีย]
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 27ง วันที่ 6 เมษายน 2542
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๑๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๖, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข หน้า ๑๘๓, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐