ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 -) นายกภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[1] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2546 - 2554)[2] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 นักการศึกษา นักบริหาร ศิลปินด้านทัศนศิลป์ ผลงานที่โดดเด่นที่สุด คือการเป็นนักวิชาการด้านศิลปะ มีผลงานออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลงานหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์ และ ทฤษฎีด้านศิลปะ

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
อธิบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดำรงตำแหน่ง
28 มิถุนายน พ.ศ. 2546 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า สุมณฑา พรหมบุญ
ถัดไป เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (73 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

ระดับมัธยมศีกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จบการศึกษาจาก วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) แล้วจึงไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตรกรรม ที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน และปริญญาเอกด้านศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตท และประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.1) สถาบันพระปกเกล้า[3]

การทำงานแก้ไข

เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ซึ่งต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร และได้ย้ายมาสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ต่อมาจึงเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม, ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม และในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งหน้าที่อื่นแก้ไข

นอกเหนือจากการทำงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานในหน่วยงานต่างๆ อีก อาทิเช่น เป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา เป็นประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมฝ่ายศิลปกรรมไทย (ชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี[4] เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549

ผลงานวิจัยแก้ไข

  • Painting : Construction in Spatial Field (R&D/Thesis : MFA.)
  • A cross Cultural Study : The Relationship Between Perception and Drawing Ability Among Children from the United States and Thailand (Dissertation : Ed.D)
  • ประธานโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม และศิลปาชีพในโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือและโฮมเพจ ชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
  • ประธานโครงการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา" (ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ)

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

  • Mary M. Packwood Awards. Illinois State University, USA
  • รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ "สำนึกของปลาทอง" สำนักพิมพ์ต้นอ้อ

อ้างอิงแก้ไข