สุรินทร์ เศรษฐมานิต

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุรินทร์ เศรษฐมานิต เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และเป็นอดีตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุรินทร์ เศรษฐมานิต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ก่อนหน้า ชุบ กาญจนประกร
ถัดไป อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 สิงหาคม พ.ศ. 2478 (84 ปี)

ประวัติแก้ไข

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุรินทร์ เศรษฐมานิต หรือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2478 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา Public Health Engineering

การทำงานแก้ไข

ศ.กิตติคุณ สุรินทร์ เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2506 เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2515 สมัยของศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สรเทศน์ เป็นอธิการบดี ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อรุณ สรเทศน์) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517[2] เขากลับเข้ารับหน้าที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2518 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (ครม.41) ในปี พ.ศ. 2523 แทน ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร[3][4] จากนั้นเขาได้กลับเข้ารับราชการ และได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2531

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุรินทร์ เศรษฐมานิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน ประจำสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[5]

อ้างอิงแก้ไข