บุญรอด บิณฑสันต์

ศาสตราจารย์ บุญรอด บิณฑสันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคนแรกของประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ อดีตเลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ และเป็นอดีตประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์
บุญรอด บิณฑสันต์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
ถัดไป อรุณ สรเทศน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 กันยายน พ.ศ. 2458
เสียชีวิต 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (96 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงพยอม บิณฑสันต์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

บุญรอด บิณฑสันต์ เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2458[1]สมรสกับคุณหญิงพยอม บิณฑสันต์ มีบุตรบุญธรรม 3 คนได้แก่ นางพัฒนา รุจิระวงค์ ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กย 2560 - ปัจจุบัน[2]และ นายศิริพงศ์ บิณฑสันต์

จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2476 ระดับปริญญาโท สาขาไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ในปี พ.ศ. 2481 ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน แต่เกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้ไปเข้าร่วมกับกลุ่มเสรีไทยในประเทศจีน อินเดีย และศรีลังกา ทำให้ได้รับยศทหาร "ร้อยเอก" ในเวลาต่อมา และในปี พ.ศ. 2489 ได้กลับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสาขาวิชาไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง The International Water Resources Association (IWRA)

บุญรอด บิณฑสันต์ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2509[3] และดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยยาวนานถึง 20 ปี (พ.ศ. 2518-2538) [4]

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

การทำงานแก้ไข

บุญรอด บิณฑสันต์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 เป็นอาจารย์ที่มีอายุเพียง 18 ปี[5] ต่อมาเมื่อได้มีการจัดตั้งสำนักงานพลังงานแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2496 จึงได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2511

ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2512 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2516 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นคนแรกของไทย และตำแหน่งต่อมาคือ ผู้ว่าการการประปานครหลวง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

พ.ศ. 2516 -   เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชั้นที่ 2

พ.ศ. 2516 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ล้านช้างร่มขาว ชั้นเบญจมาภรณ์

พ.ศ. 2516 -   เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติเวียดนาม ชั้นประถมาภรณ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ชีวประวัติ บุญรอด บิณฑสันต์
  2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กย 2560
  3. ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-14. สืบค้นเมื่อ 2011-06-15.
  5. "หอเกียรติยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-14. สืบค้นเมื่อ 2011-06-15.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๔๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๑๑๖๙, ๑๔ เมษายน ๒๕๑๑
  10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒๘, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒