รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[1]

ฤๅเดช เกิดวิชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า นายกร ทัพพะรังสี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดำรงตำแหน่ง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
ถัดไป รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 (58 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 ที่บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายบุญธรรม กับนางลออ เกิดวิชัย มีพี่น้อง 8 คน คือ[2]

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย สมรสกับ เภสัชกรหญิงระพีพร เกิดวิชัย (สกุลเดิม วงศ์ฉัตรทอง) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีบุตรชาย 2 คน คือ[3]

 • นายกานต์ เกิดวิชัย
 • เด็กชายวงศ์ฉัตร เกิดวิชัย

การศึกษาแก้ไข

ระดับปริญญาตรีแก้ไข

ระดับปริญญาโทแก้ไข

 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอกแก้ไข

การทำงานแก้ไข

สื่อสารมวลชนแก้ไข

 • พ.ศ. 2527 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า
 • พ.ศ. 2529 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด
 • พ.ศ. 2531 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สปอร์ตนิวส์
 • พ.ศ. 2533 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วัฏจักร

รับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2545 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วาระที่ 1)[4]
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วาระที่ 2)[5]
 • 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี[6]
 • 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน 80 ปี สวนสุนันทา
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายฤๅเดช เกิดวิชัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3. ขอเชิญพี่น้องซีมะโด่ง เข้าฟังบรรยายพิเศษ"ซีมะโด่งเสวนา"เรื่อง"จากเด็กหอที่ไม่ค่อยเอาถ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 187 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 19 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม พ.ศ. 2560
 6. สภาสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี thaiedunews
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 160 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2554 เล่ม 131 ตอน 27 ข ราชกิจจานุเบกษา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2554 เล่ม 128 ตอน 24 ข ราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554