ผู้แทนการค้าไทย

ผู้แทนการค้าไทย (อังกฤษ: Thailand Trade Representative: TTR) เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเชิงรุก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมุ่งขยายตลาดการค้า การลงทุนของไทยในต่างประเทศ และแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศและการเพิ่มขีดความสามารถในเวทีโลก

ผู้แทนการค้าไทย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นลินี ทวีสิน
ตั้งแต่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ตั้งแต่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566
หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
ตั้งแต่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานผู้แทนการค้าไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
สถาปนา29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
คนแรกกันตธีร์ ศุภมงคล
กรพจน์ อัศวินวิจิตร

ประวัติ

แก้

ผู้แทนการค้าไทย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545[1] ในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ในระยะแรกได้ดำเนินการขยายการค้าไทย บุกเบิกตลาดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าเจรจา FTA ของไทย นอกจากนี้ได้ดำเนินการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้มีการยุบผู้แทนการค้าไทยไป[2][3] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งผู้แทนการค้าไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง[4] โดยกำหนดให้มีผู้แทนการค้าไทยจำนวนไม่เกิน 5 คน เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินตามนโยบายด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และให้มี สำนักงานผู้แทนการค้าไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของผู้แทนการค้าไทย

รายนามผู้แทนการค้าไทย

แก้

ผู้แทนการค้าไทย เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี มีฐานะเทียบเท่ารัฐมนตรี ในการเจรจาระดับรัฐมนตรี กับหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การการค้าระหว่างประเทศ [5] โดยประธานผู้แทนการค้าไทย มีฐานะเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2545 - 2549 (รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร)

แก้
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   กันตธีร์ ศุภมงคล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2548
2   กรพจน์ อัศวินวิจิตร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
3   ประวิช รัตนเพียร 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 19 กันยายน พ.ศ. 2549
4   ประจวบ ไชยสาส์น 23 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
5   สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
6   ปานปรีย์ พหิทธานุกร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
ลำดับ ตำแหน่ง รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ประธานผู้แทนการค้าไทย   เกียรติ สิทธีอมร[6] 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
2 ผู้แทนการค้าไทย   วัชระ พรรณเชษฐ์[7] 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
3 ผู้แทนการค้าไทย   รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ลำดับ ตำแหน่ง รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ประธานผู้แทนการค้าไทย   โอฬาร ไชยประวัติ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ผู้แทนการค้าไทย   นลินี ทวีสิน 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
3 ผู้แทนการค้าไทย   พิเชษฐ์ สถิรชวาล 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
4 ผู้แทนการค้าไทย   พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
5 ผู้แทนการค้าไทย   ลินดา เชิดชัย 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
6 ผู้แทนการค้าไทย   วรวีร์ มะกูดี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
7 ผู้แทนการค้าไทย   วิรุฬ เตชะไพบูลย์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 6 มกราคม พ.ศ. 2565 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน (รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน)

แก้
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   นลินี ทวีสิน 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน
2   ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566[9] ปัจจุบัน
3   หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2545" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-12-13. สืบค้นเมื่อ 2010-11-09.
  2. "ปิดฉากผู้แทนการค้าไทย 5 ปี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-30. สืบค้นเมื่อ 2010-11-08.
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552
  5. "มติครม.วันที่ 16 สิงหาคม 2548". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-01-08. สืบค้นเมื่อ 2012-01-22.
  6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 124/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายเกียรติ สิทธีอมร)
  7. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
  8. นายกปูตั้ง"บังยี"เป็นผู้แทนการค้าไทย
  9. ด่วนที่สุด!!! 'เศรษฐา'เซ็นตั้ง'นฤมล'เป็นที่ปรึกษานายกฯ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้