สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตผู้แทนการค้าไทย ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน

สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
ผู้แทนการค้าไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (71 ปี)
กรุงเทพฯ
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยทุนการศึกษาจาก สถาบัน East-West Center

การทำงานแก้ไข

สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เริ่มทำงานเป็นนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานเป็น Research Fellow ที่ East-West Resource System Institute ที่ Honolulu รัฐ Hawaii หลังจากนั้นจึงได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเพียงปีเดียวจึงได้มาเป็นนักวิจัย ประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กระทั่งปี พ.ศ. 2533 และมารับตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในปี 2534-2535

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้ไปเป็นผู้อำนวยการสำนัก AFTA สำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีหน้าที่ดูแลการดำเนินการและปฏิบัติการตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และได้เลื่อนเป็นรองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Secretary General - Operation) ในปี พ.ศ. 2540 -2543 โดยรับผิดชอบดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งช่วยประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน และการริเริ่มความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างอาเซียนและประเทศเอเชีย นับเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน

เมื่อครบวาระจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในปี 2543 แล้ว ดร.สุทัศน์ ได้ไปทำงานกับส่วนงานในบริษัท PriceWaterhouseCoopers-PwC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย จนกระทั่งเกษียร ในปี 2551

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552-2554 ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้แทนระดับรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีในการเจรจาการค้า การลงทุน และประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆ กับประเทศต่าง ๆ ในสมัยรัฐบาลของนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[1]

ในเดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ​ (สปช) [2] และเป็นประธานอนุกรรมการปฏิรูปความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน สุทัศน์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)[3] กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย[4] กรรมการ Board of Trustee, สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - IRRI) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์[5] และกรรมการ Board, Cambodia Development Resources Institute - CDRI ประเทศกัมพูชา [6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
  2. [1]
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-15. สืบค้นเมื่อ 2017-01-18.
  4. https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Committee/Pages/CourtOfDirectors.aspx
  5. http://irri.org/about-us/our-people/board-of-trustees
  6. https://www.cdri.org.kh/
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๗๔, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘