คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ และเปิดสอนในรายวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ให้กับนิสิตสาขาอื่นๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Social Sciences,
Kasetsart University
สถาปนา7 มีนาคม พ.ศ. 2517
คณบดีผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
ที่อยู่
วารสารวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Journal of Social Sciences and Humanities)
เพลงสังคมศาสตร์
สี███ สีแดงเลือดนก [1]
มาสคอต
ศีรษะมนุษย์ 6 ส่วน
เว็บไซต์www.soc.ku.ac.th,
fb.com/KUsocialScience

ประวัติ แก้

คณะสังคมศาสตร์ มีพัฒนาการมาจากการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 โดยอยู่ในแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแผนกวิชานิติศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 แผนกอยู่ในสังกัดคณะสหกรณ์[2] โดยขณะนั้นเปิดสอนในรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ให้กับนิสิตสาขาอื่นๆ ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญา

ต่อมาใน พ.ศ. 2495 แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถูกแยกออกจากกัน ด้านสังคมศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่นานก็ถูกยุบรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2499 และเปลี่ยนเป็นแผนกวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ และย้ายการศึกษาด้านสังคมศาสตร์นอกจากเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาอยู่ในสังกัดคณะ เป็นแผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์[3] และได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน เป็นสาขาวิชาแบบสหวิทยาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสาขาวิชาแรกที่เปิดสอนในระดับปริญญา และในปีต่อมาจึงได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ทั่วไป เป็นสาขาวิชาแรกในระดับปริญญาตรีโดยมีนิสิตคนแรกโอนมาจากคณะเกษตร และมีนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกโดยการสอบจำนวน 12 คน

ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คนแรก แต่ได้รับการชะลอการก่อตั้งไว้จากทางมหาวิทยาลัย เป็นเวลาหลายปีจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ [4] ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะเป็นคนแรก และมีการแบ่งภาควิชาโดยยกหมวดวิชาต่างในคณะสังคมศาสตร์เป็นภาควิชาต่างๆในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งคณะสังคมศาสตร์ในขณะนั้นมีทั้งหมด 5 ภาควิชา ได้แก่

 • ภาควิชาจิตวิทยา
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
 • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ในระยะแรกคณะสังคมศาสตร์ได้ใช้อาคารชั่วคราวบริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เดิม จนถึงปี พ.ศ. 2521 จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารถาวรแห่งแรกของคณะสังคมศาสตร์ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการก่อตั้งภาควิชานิติศาสตร์เพื่อเปิดสอนรายวิชาด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2523 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได้ย้ายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะใหม่ และในปี พ.ศ. 2528 ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ได้แยกสาขาออกจากกันเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์และภาควิชาประวัติศาสตร์ทำให้คณะสังคมศาสตร์มีจำนวนภาควิชาอยู่ 6 ภาควิชาจนถึงปัจจุบัน

หน่วยงานและหลักสูตร แก้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการจำนวน 7 หน่วยงาน[5] ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งรับผิดชอบในหลักสูตรต่างๆของคณะสังคมศาสตร์รวมถึงรายวิชาและการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการคณะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารต่างๆของคณะ นอกจากนี้คณะสังคมศาสตร์ยังมีโครงการภาคพิเศษต่างๆสำหรับหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับปริญญา

คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 7 สาขาวิชา ปริญญาโท 9 สาขาวิชา ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
  • สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
  • สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • แขนงวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่น
  • แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติและโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน
  กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน 5 ปี ของคณะวนศาสตร์)
 • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • วิชาเอกการปกครอง
  • วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ทำเนียบคณบดี แก้

รายนามคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518
2. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2530
3. อาจารย์ ดร.ระดม เศรษฐีธร พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526
4. รองศาสตราจารย์ อัณณพ ชูบำรุง พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2538
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
6. รองศาสตราจารย์ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2558
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐาน แก้

Times Higher Education World University Rankings by subjects
Global
THE Social Sciences 601+ (2021)

สถาบัน Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขา หรือ Times Higher Education World University Rankings by subjects พบว่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขา Social Sciences อันดับที่ 601+ ในปี 2021[6]

บุคคลที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. "พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-21. สืบค้นเมื่อ 2009-04-21.
 3. "พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2009-04-21.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2517
 5. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528
 6. "THE World University Rankings 2021 by subject: social sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 21 January 2021.

บรรณานุกรม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้