รางวัลศิลปาธร

รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547

ผู้ได้รับรางวัลแก้ไข

ครั้งที่ พ.ศ. ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ รางวัลศิลปาธรกิตติคุณ
1 2547 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชาติ กอบจิตติ ดนู ฮันตระกูล เป็นเอก รัตนเรือง ประดิษฐ ประสาททอง - -
2 2548 พรชัย ใจมา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
(กิติศักดิ์ มีสมสืบ)
บัณฑิต อึ้งรังษี อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล มานพ มีจำรัส - -
3[1] 2549 ชาติชาย ปุยเปีย วินทร์ เลียววาริณ ณัฐ ยนตรรักษ์ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง พิเชษฐ์ กลั่นชื่น - -
4[2] 2550 วสันต์ สิทธิเขตต์
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช
พินรี สัณฑ์พิทักษ์
ศิริวร แก้วกาญจน์ ณรงค์ ปรางค์เจริญ ธัญสก พันสิทธิวรกุล นิมิตร พิพิธกุล - -
5[3] 2551 อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ขจรฤทธิ์ รักษา
ไพวรินทร์ ขาวงาม
ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร นนทรีย์ นิมิบุตร สินีนาฎ เกษประไพ สมพิศ ฟูสกุล สมเถา สุจริตกุล (คีตศิลป์)
ไสยาสน์ เสมาเงิน (ออกแบบ)
สุวรรณ คงขุนเทียน (ออกแบบ)
6[4] 2552 พัดยศ พุทธเจริญ
สาครินทร์ เครืออ่อน
อรสม สุทธิสาคร เด่น อยู่ประเสริฐ พิมพกา โตวิระ ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง สมชาย จงแสง
กุลภัทร์ ยันตรศาสตร์
เอกรัตน์ วงศ์จริต
ปริญญา โรจน์อารยานนท์
บรูซ แกสตัน (คีตศิลป์)
7[5] 2553 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล เสน่ห์ สังข์สุข ชัยยุทธ โตสง่า อาทิตย์ อัสสรัตน์ นิกร แซ่ตั้ง ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ (สถาปัตยกรรม)
วิฑูรย์ คุณาลังการ (มัณฑนศิลป์)
ประชา สุวีรานนท์ (เรขศิลป์)
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (การออกแบบ)
-
8[6] 2557 สุรสีห์ กุศลวงศ์ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ วานิช โปตะวนิช คงเดช จาตุรันต์รัศมี จารุนันท์ พันธชาติ สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ (สถาปัตยกรรม)
ไพโรจน์ ธีระประภา (เรขศิลป์ )
ชัยยุทธ พลายเพ็ชร์ (การออกแบบ)
-
9 2560 คามิน เลิศชัยประเสริฐ ปราบดา หยุ่น พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ สุวรรณดี จักราวรวุธ อมตะ หลูไพบูลย์ (สถาปัตยกรรม)
กรกต อารมย์ดี (การออกแบบ)
-
10 2561 อรรฆย์ ฟองสมุทร อุทิศ เหมะมูล นรอรรถ จันทร์กล่ำ โสฬส สุขุม ธีระวัฒน์ มุลวิไล ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ (สถาปัตยกรรม)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (การออกแบบ)
-
11[7] 2562 นที อุตฤทธิ์ วรพจน์  พันธุ์พงศ์ อานันท์ นาคคง สยมภู  มุกดีพร้อม ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา (สถาปัตยกรรม)
รศ.สิงห์ อินทรชูโต (การออกแบบ)
-

อ้างอิงแก้ไข

  1. คมชัดลึก, ศิลปิน "ศิลปาธร" สุดปลื้ม...รางวัลเพิ่มกำลังใจ, 28 สิงหาคม 2549, เรียกดู 25 สิงหาคม 2550
  2. คมชัดลึก, กว่าจะเป็นศิลปิน "ศิลปาธร" ปี 50, 9 สิงหาคม 2550, เรียกดู 25 สิงหาคม 2550
  3. Phataranawanik, Phatarawadee (2008-08-06). "National treasures". Daily Xpress. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-08-08. สืบค้นเมื่อ 2008-08-08.
  4. Phataranawik, Phatarawadee (2009-06-19). "Silpathorn 'breaks rule', awards foreign artist". Print edition only (ภาษาอังกฤษ). Daily Xpress/The Nation (Thailand). p. 2.
  5. กรุงเทพธุรกิจ, [1][ลิงก์เสีย]
  6. "สศร. ประกาศรายชื่อ 8 ศิลปินรางวัล "ศิลปาธร" ปี 2557". 2014-07-07. สืบค้นเมื่อ 2017-07-09.
  7. ศิลปินศิลปาธร ปี 2562 (Silpathorn Awards 2562)


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข