รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30–50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547

ผู้ได้รับรางวัล

แก้
ครั้งที่ พ.ศ. ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ รางวัลศิลปาธรกิตติคุณ
1[1] 2547 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชาติ กอบจิตติ ดนู ฮันตระกูล เป็นเอก รัตนเรือง ประดิษฐ ประสาททอง
2[2] 2548 พรชัย ใจมา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
(กิติศักดิ์ มีสมสืบ)
บัณฑิต อึ้งรังษี อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล มานพ มีจำรัส
3[3] 2549 ชาติชาย ปุยเปีย วินทร์ เลียววาริณ ณัฐ ยนตรรักษ์ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง พิเชษฐ์ กลั่นชื่น
4[4] 2550 วสันต์ สิทธิเขตต์
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช
พินรี สัณฑ์พิทักษ์
ศิริวร แก้วกาญจน์ ณรงค์ ปรางค์เจริญ ธัญสก พันสิทธิวรกุล นิมิตร พิพิธกุล
5[5] 2551 อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ขจรฤทธิ์ รักษา
ไพวรินทร์ ขาวงาม
ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร นนทรีย์ นิมิบุตร สินีนาฎ เกษประไพ สมพิศ ฟูสกุล สมเถา สุจริตกุล (คีตศิลป์)
ไสยาสน์ เสมาเงิน (ออกแบบ)
สุวรรณ คงขุนเทียน (ออกแบบ)
6[6] 2552 พัดยศ พุทธเจริญ
สาครินทร์ เครืออ่อน
อรสม สุทธิสาคร เด่น อยู่ประเสริฐ พิมพกา โตวิระ ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง สมชาย จงแสง
กุลภัทร์ ยันตรศาสตร์
เอกรัตน์ วงศ์จริต
ปริญญา โรจน์อารยานนท์
บรูซ แกสตัน (คีตศิลป์)
7[7] 2553 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล เสน่ห์ สังข์สุข ชัยยุทธ โตสง่า อาทิตย์ อัสสรัตน์ นิกร แซ่ตั้ง ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ (สถาปัตยกรรม)
วิฑูรย์ คุณาลังการ (มัณฑนศิลป์)
ประชา สุวีรานนท์ (เรขศิลป์)
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (การออกแบบ)
8[8] 2557 สุรสีห์ กุศลวงศ์ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ วานิช โปตะวนิช คงเดช จาตุรันต์รัศมี จารุนันท์ พันธชาติ สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ (สถาปัตยกรรม)
ไพโรจน์ ธีระประภา (เรขศิลป์)
ชัยยุทธ พลายเพ็ชร์ (การออกแบบ)
9[9] 2560 คามิน เลิศชัยประเสริฐ ปราบดา หยุ่น พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ สุวรรณดี จักราวรวุธ อมตะ หลูไพบูลย์ (สถาปัตยกรรม)
กรกต อารมย์ดี (การออกแบบ)
10[10] 2561 อรรฆย์ ฟองสมุทร อุทิศ เหมะมูล นรอรรถ จันทร์กล่ำ โสฬส สุขุม ธีระวัฒน์ มุลวิไล ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ (สถาปัตยกรรม)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (การออกแบบ)
11[11] 2562 นที อุตฤทธิ์ วรพจน์  พันธุ์พงศ์ อานันท์ นาคคง สยมภู  มุกดีพร้อม ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ บุญเสริม เปรมธาดา (สถาปัตยกรรม)
สิงห์ อินทรชูโต (การออกแบบ)
12[12] 2563 อริญชย์ รุ่งแจ้ง อุเทน มหามิตร ไกวัล กุลวัฒโนทัย อโนชา สุวิชากรพงศ์ วรรณศักดิ์ ศิริหล้า ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล (สถาปัตยกรรม)
สุรชัย พุฒิกุลางกูร (การออกแบบ)
13[13] 2564 ปรัชญา พิณทอง วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง อโณทัย นิติพน นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ สุมณฑา สวนผลรัตน์ ต้นข้าว ปาณินท์ (สถาปัตยกรรม)
กฤษณ์ เย็นสุดใจ (การออกแบบ)
14[14] 2565 ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ จเด็จ กำจรเดช (สถาพร จรดิฐ) ชัยภัค ภัทรจินดา ลี ชาตะเมธีกุล ศรวณีย์ ธนะธนิต วรุตม์ วรวรรณ (สถาปัตยกรรม)
นครินทร์ ยาโน (การออกแบบ)

อ้างอิง

แก้
 1. นานาทัศนะ จากศิลปาธร ปี พ.ศ. ๒๕๔๗. กรุงเทพฯ: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. 2005.
 2. รางวัลศิลปาธรประจำปี 2548. กรุงเทพฯ: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. 2005.
 3. รางวัลศิลปาธร 2549. กรุงเทพฯ: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. 2006. ISBN 974-96-8153-3.
 4. "ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ.2550". At-bangkok.com. 1 ธันวาคม 2010.
 5. Phataranawanik, Phatarawadee (6 สิงหาคม 2008). "National treasures". Daily Xpress. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 สิงหาคม 2008. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2008.
 6. Phataranawik, Phatarawadee (19 มิถุนายน 2009). "Silpathorn 'breaks rule', awards foreign artist". Daily Xpress/The Nation (Thailand) (ภาษาอังกฤษ) (Print ed.). p. 2. ISSN 0027-8378.
 7. "ก.วัฒนธรรมประกาศผล9ศิลปินรางวัลศิลปาธรปี53". คมชัดลึก. 17 มิถุนายน 2010.
 8. "สศร. ประกาศรายชื่อ 8 ศิลปินรางวัล "ศิลปาธร" ปี 2557". ผู้จัดการออนไลน์. 7 กรกฎาคม 2014. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2017.
 9. "พิธีประกาศและมอบรางวัลศิลปิน ศิลปาธร ประจำปี 2560". Nation Online. 5 กันยายน 2017.
 10. "วธ. ถวายรางวัลศิลปาธร "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" ทรงมีพระปรีชาสามารถสาขาศิลปะการออกแบบ -เปิดชื่อ 6 ศิลปินร่วมสมัย". ThaiPR.net. 23 กรกฎาคม 2018.
 11. ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส (27 พฤษภาคม 2019). "ร่วมยินดี วรพจน์ พันธุ์พงศ์, สยมภู มุกดีพร้อม และศิลปินอีก 5 ชีวิต 5 สาขา 'ศิลปินศิลปาธร' ประจำปี 2562". thestandard.co.
 12. "เปิดประวัติ-ผลงาน 7 ศิลปิน "ศิลปาธร" 7 สาขา ประจำปี 2563". Bangkok Life News.
 13. "สศร.ประกาศยกย่อง ศิลปินร่วมสมัย รางวัล "ศิลปาธร" ปี 2564". ผู้จัดการออนไลน์. 1 เมษายน 2021.
 14. "สศร.ประกาศผล 7 ศิลปินรางวัลศิลปาธร ปี 2565". ไทยรัฐ. 2 สิงหาคม 2022.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้