สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นส่วนราชการฐานะเทียบเท่ากรม ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 [3] มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม และส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
OFFICE OF CONTEMPORARY ART AND CULTURE
ตราสำนักงานศิลปะร่วมสมัย.png
ตราสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ที่ทำการ
10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
งบประมาณ 263.8699 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ดร.​ วิมลลักษณ์ ชูชาติ[2], ผู้อำนวยการ
เกษร กำเหนิดเพ็ชร, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์
http://www.ocac.go.th

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้ในสังคม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 2. ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
 3. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 4. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สติปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 5. ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการแก้ไข

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้[4]

 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 3. สำนักงานเลขานุการกรม
 4. ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
 5. ศูนย์หอศิลป์
 6. สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข